Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2022/23 - Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2022-25 and Quarter 3 Update 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

(1) To present to Members the draft Treasury Management Strategy 2022/23 for comments and recommendations for approval to Cabinet (2) To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end December 2021.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ddrafft ar gyfer 2022/23 a dogfennau cysylltiedig i'w hadolygu a'u hargymell i'r Cabinet, ynghyd â diweddariad chwarterol ar weithgareddau Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2021/22 er gwybodaeth.

 

Dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol nad oedd unrhyw newidiadau sylweddol a thynnodd sylw at feysydd allweddol yn y cyd-destun economaidd, canolbwyntio mwy ar fenthyca, newidiadau i’r terfynau cyd-barti a pharhau â’r strategaeth fenthyca.   Yn ychwanegol, roedd gwaith yn mynd rhagddo gydag Arlingclose (ymgynghorwyr rheoli trysorlys y Cyngor) i archwilio opsiynau buddsoddi a chefnogi newid hinsawdd a chwrdd ag anghenion y Cod Rheoli’r Trysorlys diwygiedig yn y dyfodol, y mae’r Cyngor ar y cyfan yn cydymffurfio gydag eisoes.   Adroddwyd ar y sefyllfa o ran buddsoddiadau ym mis Rhagfyr 2021 yn y diweddariad chwarterol ar gyfer 2021/22, ynghyd â phortffolios benthyca byrdymor a hirdymor.

 

Gofynnodd Sally Ellis am y cynnydd mewn terfynau buddsoddi gyda chyd-bartïon wedi i Gronfa Caledi Llywodraeth Cymru (LlC) ddod i ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

 

Dywedodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y byddai argaeledd y cyllid grant ar ôl y cyfnod hwn ar gyfer elfennau o’r Gronfa Caledi yn cynnig hyblygrwydd a bod manylion am fuddsoddiadau risg isel gyda chyd-bartïon yn rhan o’r diweddariadau chwarterol i’r Pwyllgor.   Ymhellach, roedd y strategaeth yn adlewyrchu’r angen am fenthyca hir-dymor parhaus a gwnaethpwyd penderfyniadau o’r fath yn ôl yr angen a chyda chrebwyll cytbwys.   Caiff diweddariad ar weithgareddau benthyca ers mis Rhagfyr ei gynnwys yn yr adroddiad sefyllfa derfynol.

 

Ynghylch y newidiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi rhad-ar-garbon, dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol bod mwy o gyfleoedd buddsoddi amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (ESG) ar gael a bod swyddogion yn gweithio’n agos ag Arlingclose ar hyn.

 

Mewn ymateb i’r sylwadau gan y Cadeirydd ar y targedau newid hinsawdd gan Lywodraeth Cymru, siaradodd y Rheolwr Cyllid Strategol am y gwahanol weithgareddau ar draws y Cyngor er mwyn buddsoddi mewn cynlluniau lleihau carbon.   Fel yr awgrymwyd gan Sally Ellis, cytunodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiad yn y dyfodol yn cael ei rannu â’r Pwyllgor, ar y cynnydd gyda’r gwaith o dan thema’r Gymdeithas Werdd a’r Amgylchedd er mwyn mynd i’r afael â heriau newid hinsawdd a datgarboneiddio.

 

Gofynnodd Allan Rainford am effaith y rhagolygon cyfraddau llog ar fenthyca hirdymor a’r Strategaeth Gyfalaf.   Siaradodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol am y dull darbodus a ddefnyddiwyd i gyllidebu ar gyfer y cyfrif buddsoddi benthyciadau canolog a dywedodd bod cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf a’r Rhaglen Gyfalaf ym mis Rhagfyr wedi caniatáu cynnwys canlyniadau refeniw yn y rhagolwg cyn y cam olaf o osod y gyllideb ym mis Chwefror.   Rhoddodd y Rheolwr Cyllid Strategol eglurhad ar y benthyciad newydd a ddefnyddiwyd eleni trwy’r cynllun Buddsoddi i Arbed.

 

Diolchodd y Cynghorydd Paul Johnson i’r swyddogion am yr adroddiad manwl a oedd yn dangos tryloywder wrth wneud penderfyniadau o ran rheoli’r trysorlys. 

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig gan y Cynghorydd Sally Ellis a’u heilio gan Janet Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Ar ôl adolygu Strategaeth ddrafft Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23, nid oedd gan y Pwyllgor unrhyw faterion penodol i’w hadrodd i’r Cabinet ar 15 Chwefror 2022; a

 

(b)       Nodi’r diweddariad chwarterol Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2021/22.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 16/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 26/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/01/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: