Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Month 6 capital programme information for 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2021/22 ers ei gosod fis Rhagfyr 2020 hyd at ddiwedd Mis 6 (Medi 2021), ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r sefyllfa derfynol amcanol.

 

Mae’r Rhaglen Gyfalaf wedi gweld gostyngiad net o £2.174 miliwn yn y gyllideb yn ystod y cyfnod, sy’n cynnwys:

 

  • Cynnydd net o £2.435 miliwn yn y rhaglen (Cronfa’r Cyngor (£6.200 miliwn), y Cyfrif Refeniw Tai (£3.765 miliwn))
  • Swm i’w ddwyn ymlaen i 2022/23, wedi’i gymeradwyo ym mis 4 (£4.099 miliwn o Gronfa’r Cyngor)
  • Arbedion a nodwyd ym Mis 6 (£0.510 miliwn yng Nghronfa’r Cyngor)

 

Roedd y gwariant gwirioneddol yn £37.698 miliwn.

 

Mae’r derbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ail chwarter 2021/22, ynghyd ag arbedion a nodwyd, yn dod i £1.352 miliwn. Mae hynny’n rhoi gwarged rhagamcanol diwygiedig yn y Rhaglen Gyfalaf o £4.147 miliwn ym mis 6 (o gymharu â gwarged o £2.795 miliwn ym Mis 4) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2021/22-2023/24, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffynonellau cyllido eraill.

 

Darparodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fanylion y tablau yn yr atodiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen;

 

(c)        Cymeradwyo’r dyraniad ychwanegol.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/11/2021

Accompanying Documents: