Manylion y penderfyniad

Community Safety Partnership Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Members with assurance and an overview of the Community Safety Partnership’s activities and progress in 2020/21.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr trosolwg blynyddol o weithgareddau a chynnydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn ystod y 12 mis diwethaf, a oedd yn ofyniad statudol. Fel y nodwyd yn flaenorol, roedd trefniadau llywodraethu ar gyfer y CSP wedi cael eu dynodi i’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a roedd ei ddyletswyddau wedi eu rhyddhau drwy’r Bwrdd ‘Pobl yn Ddiogel’, y mae eu gwaith wedi ei tanategu gan y cynllun cyflenwi lleol.

 

Cafwyd cyflwyniad ar y cyd gan y Rheolwr Gwarchod y Gymuned a Busnes (Siân Jones), Arweinydd Tîm Diogelwch Cymunedol (Richard Powell) a Chydlynydd Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Rhiannon Edwards)

 

·         Cyd-destun

·         Grwpiau Cyflawni Diogelwch Cymunedol

·         Blaenoriaethau lleol ar gyfer 2021/22:

o   Blaenoriaeth 1 - Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

o   Blaenoriaeth 1 – Amddiffyn Oedolion Diamddiffyn

o   Blaenoriaeth 3 – Amddiffyn Pobl Ifanc Diamddiffyn

o   Blaenoriaeth 4 – Amddiffyn ein Cymunedau

·         Trosedd ac Anhrefn yn Sir y Fflint– sefyllfa bresennol (o’i chymharu â’r flwyddyn flaenorol)

·         Partneriaethau Rhanbarthol

 

Wrth groesawu’r adroddiad a’r cyflwyniad, cynigiodd y Cynghorydd Heesom yr argymhelliad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Haydn Bateman. Bydd sleidiau’r cyflwyniad yn cael eu rhannu gyda’r Aelodau yn dilyn y cyfarfod hwn.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r cyfranwyr am eu presenoldeb.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi a chefnogi Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.

Awdur yr adroddiad: Sian Jones (Environment)

Dyddiad cyhoeddi: 28/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: