Manylion y penderfyniad

End of Year Performance Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd yr Uwch-Reolwr (Newid Busnes a Chymorth) yr adroddiad a oedd yn darparu trosolwg o gynnydd gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor. Oherwydd bod yr ysgolion wedi bod ar gau nid oedd modd casglu ffigyrau targedau perfformiad allweddol ar gyfer presenoldeb, gwaharddiadau neu ddim mewn addysg na chyflogaeth ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf.Roedd yr Uwch-Reolwr yn falch o amlygu tri tharged perfformiad sydd wedi symud i wyrdd a melyn, yn cynnwys y system cyfiawnder ieuenctid a oedd wedi gweld gostyngiad yn nifer y bobl ifanc newydd i’r system.

 

Cyfeiriodd yr Uwch-Reolwr (Newid Busnes a Chymorth) at sylwadau’r Cynghorydd Mackie yngl?n â chymorth i lywodraethwyr ysgol a dywedodd fod gwybodaeth am ddiogelu, mynediad at hyfforddiant 360 a chwestiynau y dylai llywodraethwyr ofyn ar gael yn Governors Cymru a bod modd i ysgolion ddefnyddio’r adnodd hwn.Awgrymodd fod hyn yn cael ei gynnwys fel cam gweithredu i atgoffa llywodraethwyr bod ganddynt fynediad at y wefan ddefnyddiol hon.

 

            Cyfeiriodd y Cynghorydd Mackie at fformat adroddiadau eithrio, sy'n glir ac yn hawdd eu darllen yn enwedig y nodiadau ar y gwaelod, a chroesawodd y ffaith bod aelodau yn gallu deall y data yn iawn.

 

Cafodd yr argymhelliad, fel y nodir yn yr adroddiad, ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Gladys Healey ac Ian Smith.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn.

 

           

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 15/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Accompanying Documents: