Manylion y penderfyniad

Tenancy Management Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Tenancy Management Policy which covers tenants’ right to succession

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) y Polisi Rheoli Tenantiaethau a oedd yn nodi sut roedd y Cyngor yn rheoli'r mathau o denantiaethau a ddarperir ganddo o dan y ddeddfwriaeth gyfredol ac wrth gyflawni ei rwymedigaethau statudol fel landlord. Ceisiodd y Polisi hefyd sicrhau bod systemau effeithiol yn cael eu mabwysiadu ar gyfer rheoli a gweinyddu gwasanaethau tai yn effeithlon.

 

            Darparodd y Prif Swyddog wybodaeth ychwanegol ar bob un o adrannau'r Polisi Rheoli Tenantiaethau, a oedd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad. Tynnodd sylw'r Aelodau at newidiadau diweddar i ardaloedd cymunedol, a gyflwynwyd i gydymffurfio â'r rheoliadau diogelwch tân cyfredol. Roedd hyn yn golygu nad ddylai’r mannau cymunedol gael eu defnyddio i storio eitemau a allai beri risg pe bai tân, naill ai oherwydd llosgadwyedd neu rwystro allanfa pe bai angen gwagio.

 

Tynnodd y Prif Swyddog sylw'r Aelodau hefyd at newidiadau Llywodraeth Cymru (LlC) i denantiaethau, fel y manylir yn yr adroddiad ac awgrymodd y dylid cynnwys adroddiadau diweddaru pellach ar Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 wrth iddi gael ei deddfu'n llawn, ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor, i'w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol er mwyn diweddaru'r Aelodau.

Diolchodd y Cynghorydd Paul Shotton i swyddogion am yr adroddiad a gofynnodd a allai Aelodau'r Pwyllgor gymryd rhan mewn ymweliad â Swyddfeydd y Fflint i ddod yn gyfarwydd â'r swyddogion newydd yn dilyn ailstrwythuro'r adran dai. Awgrymwyd y dylid llunio pwy yw pwy o staff tai a'u dosbarthu i'r Pwyllgor er gwybodaeth yn y lle cyntaf.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin a allai tenant golli hawl olyniaeth ar ôl i'r berthynas chwalu. Gofynnodd hefyd pa gymorth a ddarparwyd i denantiaid pe bai'n rhaid dymchwel eu cartref. Cadarnhaodd y Rheolwr Tai y byddai angen sefydlu tenantiaeth newydd yn dilyn perthynas yn chwalu. Cadarnhaodd hefyd pe bai angen dymchwel cartref, byddai'r tenant yn cael ei ail-gartrefu.

 

Yn dilyn pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Ted Palmer bod yr adran sy'n delio ag Olyniaethau yn y Polisi Rheoli Tenantiaethau yn anodd ei deall, cytunodd y Prif Swyddog y byddai swyddogion yn edrych ar hyn ymhellach ac yn ei newid os yn bosibl.

 

Gwnaeth y Cynghorydd David Wisinger sylwadau ar y cynnydd yn nifer y tenantiaid y cysylltir â nhw i wneud hawliadau ynghylch diffyg atgyweirio a gofynnodd sut ymatebodd y Cyngor iddynt.  Gwnaeth sylwadau hefyd ar effeithiau ariannol posibl COVID-19 a gofynnodd a ellid gohirio taliadau rhent ar gyfer tenantiaid sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol. Esboniodd y Brif Swyddfa fod y Cyngor wedi amddiffyn hawliadau diffyg atgyweirio yn drwyadl. Esboniodd hefyd nad oedd unrhyw gynigion ar hyn o bryd i ohirio taliadau rhent ar gyfer tenantiaid ond y byddai pob cais yn cael ei ystyried fesul achos.

 

Croesawodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson yr adroddiad ond cododd bryderon ynghylch newidiadau i ddyraniadau a oedd wedi arwain at gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn llety gwarchod.  Gwnaeth y Prif Swyddog sylwadau ar y prosesau sydd ar waith i droi tenantiaid allan sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol a dibyniaeth ar wybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Dywedodd hefyd y byddai adolygiad o ddyraniadau i lety gwarchod yn cael ei gynnal. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Ron Davies ar ymweliadau â thenantiaid, cadarnhaodd y Rheolwr Tai fod ymweliadau â thenantiaid yn cael eu cynnal trwy apwyntiad. Dywedodd hefyd, yn ystod tenantiaethau rhagarweiniol, bod swyddogion tai wedi ymweld bob 3, 6 a 9 mis fel y gallai unrhyw broblemau posib gael eu nodi'n gynnar.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Ron Davies y dylid nodi'r Polisi Rheoli Tenantiaethau ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Patrick Heesom.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Polisi Rheoli Tenantiaethau yn cael ei nodi.

Awdur yr adroddiad: Dawn Kent

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 11/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: