Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Education & Youth Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a oedd wedi cael ei diweddaru yn dilyn y cyfarfod diwethaf ac a oedd ynghlwm yn Atodiad 1.  Yr unig addasiad oedd yr eitem ar Dlodi Plant a oedd wedi cael ei symud i’r cyfarfod nesaf ar 30 Ionawr. Roedd yr holl gamau gweithredu o'r cyfarfodydd blaenorol ar 7 a 22 Tachwedd wedi cael eu cwblhau ac roedd llythyr wedi cael ei anfon at Brif Weithredwr y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ac e-bostiwyd copi at Aelodau’r Pwyllgor.  Nid oedd ymateb wedi’i dderbyn hyd yma ond byddai unrhyw ymateb yn cael ei gylchredeg i Aelodau hefyd. Cadarnhaodd bod y camau gweithredu yn dilyn yr arolwg Estyn wedi cael eu cynnwys yn y rhaglen gwaith i’r dyfodol a bod y sylwadau am yr adroddiadau perfformiad a godwyd gan y Cynghorydd Mackie wedi cael eu bwydo’n ôl i’r Tîm Perfformiad a bod y camau gweithredu a’r  risgiau wedi cael eu diwygio ac y byddent yn ffurfio rhan o adroddiadau perfformiad bob chwarter yn y dyfodol.

 

Cynigiodd Mr David Hytch roi cymeradwyaeth i’r argymhellion yn yr adroddiad gan ac eiliwyd hynny gan Mrs Rebecca Stark.                              

 

PENDERFYNWYD:

(a)    Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd;

 

(b)    Awdurdodi’r Hwylusydd, ar ôl ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen;

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 21/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/12/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Accompanying Documents: