Manylion y penderfyniad

Arosfa Refurbishment: Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide information on an additional service to provide increased accommodation for young people with complex needs as an alternative to out of county placement. ICF Revenue funding will be used to staff 2 additional bedrooms on a short and longer term basis and this report will provide an update on progress.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Plant a'r Gweithlu, adroddiad ar wasanaeth ychwanego i ddarparu rhagor o lety i bobl ifanc gydag anghenion cymhleth.Darparodd wybodaeth cefndir ac esboniodd bod cynlluniau i adnewyddu adain wag o’r adeilad i ddarparu lle i ddau wely ychwanegol yn Arosfa, a fydd yn lletya dau breswyliwr parhaol tymor hir a darparu gwasanaeth lleol o ansawdd fel dewis arall i leoliadau tu allan i'r sir. Cynghorodd bod nawdd gan y Gronfa Gofal Integredig wedi cael ei nodi ar gyfer costau refeniw ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth estynedig.

 

                        Ymatebodd swyddogion i’r sylwadau a godwyd ynghylch parcio ceir a’r gymuned leol. Esboniodd y Brif Swyddog y byddai gwaith yn cael ei gynnal i sicrhau bod y gymuned leol yn gwybod am y cynlluniau, ond nad oedd disgwyl y byddai galw ychwanegol ar gyfleusterau lleol na threfniadau parcio ceir.

 

                        Mynegodd y Cynghorydd Dave Mackie ei longyfarchiadau i’r Brif Swyddog, yr Uwch Reolwr a’i dîm, am eu gwaith i leihau dibyniaeth ar leoliadau tu allan i’r sir ac i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd, o fewn y Sir.

 

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi cynlluniau i ailwampio Arosfa.

Awdur yr adroddiad: Craig Macleod

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 03/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/10/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: