Manylion y penderfyniad

Review of the Flintshire Standard

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To adopt the revised Flintshire Standard on expected standards of behaviour.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar ganlyniad adolygiad o Safon Sir y Fflint o fewn y Protocol Datrysiad Lleol sy’n amlinellu'r safonau a ddisgwylir o ran ymddygiad gan Aelodau wrth iddynt ymdrin â'i gilydd a swyddogion. Yn dilyn ymgynghoriad, roedd y newidiadau a gynigiwyd gan Arweinwyr Gr?p a swyddogion wedi eu cefnogi gan y Pwyllgor Safonau yn ogystal â gwelliant pellach ar amseru’r broses gwyno.

 

Ym mis Hydref 2019 roedd Pwyllgor y Cyfansoddiad a’r Gwasanaethau Democrataidd wedi cymeradwyo’r holl ddiwygiadau ac wedi argymell fod y safonau ymddygiad hefyd yn berthnasol i Aelodau pan yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn eu rôl swyddogol a bod y Weithdrefn Datrysiad Lleol yn darparu ar gyfer Aelodau amhleidiol (nad ydynt yn rhan o gr?p).

 

Dywedodd y Cynghorydd Richard Jones fod y safonau ymddygiad yn ymddangos fel pe baent yn rhoi gormod o gyfarwyddyd gan y dylai parch i eraill fod yn rhan o ymddygiad cyffredinol.

 

Yn ystod y drafodaeth siaradodd y Cynghorwyr Roberts a Blithell o blaid Safon Sir y Fflint. Rhoddodd y prif Swyddog eglurhad ar y rhesymeg y tu ôl i beth o'r geiriad yn y Safon a fyddai, heb gyfyngu ar fynegiant gwleidyddol, yn sicrhau fod swyddogion yn cael eu heithrio’n benodol o faes sylwadau gwleidyddol.

 

Diolchodd y Prif Weithredwr i'r Arweinwyr Gr?p am eu gwaith ar y Safon yn ystod yr ymgynghoriad.

 

Nododd y Prif Weithredwr awgrym y Cynghorydd Dunbobbin y dylai'r Cynghorau Tref a Chymuned gael eu hannog i fabwysiadu Safon Sir y Fflint.

 

Fel Cadeirydd Pwyllgor y Cyfansoddiad a'r Gwasanaethau Democrataidd cynigiodd y Cynghorydd Palmer yr argymhelliad ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Roberts.O'i roi i bleidlais, cytunwyd ar yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Mabwysiadu Safon Sir y Fflint oedd wedi ei diwygio.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 06/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/10/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: