Manylion y penderfyniad

ADTRAC Project

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the work of ADTRAC

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) adroddiad yn rhoi diweddariad ar waith a chanlyniadau’r prosiect ADTRAC. Eglurodd mai prosiect cymdeithasol a ariennir gan Ewrop yw ADTRAC wedi ei dargedu at bobl ifanc 16 - 24 oed sydd wedi eu dosbarthu fel rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET), ac y bydd yn parhau tan fis Hydref 2020.  Roedd y prosiect wedi ei rannu’n 2 is ranbarth (Dwyrain a Gorllewin) ac roedd yr Awdurdod wedi’u partneru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Y partneriaid allweddol eraill yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Gyrfa Cymru.  Eglurodd y Prif Swyddog gyd-destun a darpariaeth y prosiect a chyfeiriodd at y prif ystyriaethau a nodwyd yn yr adroddiad. Dywedodd bod 158 o bobl ifanc wedi ymgysylltu â'r prosiect ADTRAC hyd yma a bod 14 arall yn aros i wneud hynny.

 

Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryderon yngl?n â chyfleoedd i bobl ifanc 15-25 ym mhob rhan o'r wlad gael mynediad at gyllid drwy’r prosiect ADTRAC. Mewn ymateb i sylwadau’r Cynghorydd Heesom yngl?n ag argaeledd cyllid cyfeiriodd y Prif Swyddog at feini prawf y prosiect a dywedodd y byddai’n fodlon hwyluso cyfarfod rhwng y Cynghorydd Heesom a Phennaeth y Gwasanaeth Cynhwysiant i drafod y materion a godwyd mewn mwy o fanylder.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth y gwaith ac effaith y gwasanaeth ADTRAC.

 

Awdur yr adroddiad: Jeanette Rock

Dyddiad cyhoeddi: 15/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 20/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Accompanying Documents: