Manylion y penderfyniad

Childcare Sufficiency Assessment

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To note the findings from the All Wales Childcare Sufficiency Assessment.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad oedd yn rhoi trosolwg o Adroddiad Cynnydd Blynyddol sydd wedi’i lunio i asesu cynnydd ochr yn ochr â'r camau gweithredu, y blaenoriaethau a'r cerrig milltir sydd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.

 

            Roedd yr Adroddiad Cynnydd Blynyddol yn nodi’r camau gweithredu / cerrig milltir oedd wedi eu cyflawni yn ystod 2018/19 er mwyn ymateb i’r bylchau a'r meysydd i’w datblygu, y manylir yn llawn amdanynt yn yr adroddiad. Roedd hefyd yn nodi cryfderau craidd gan gynnwys asesiad bod:

 

·         Gofal plant mewn lleoliad da ac yn diwallu anghenion y rhan fwyaf o rieni;

·         Mae gofal plant yn ddibynadwy yn gyffredinol; ac

·         Mae’r rhan fwyaf o ymatebwyr yn credu bod gofal plant o ansawdd da.

 

            Eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) bod yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant nesaf i'w gynnal cyn 2022 a bod gwaith eisoes yn cael ei wneud i wella cyfranogiad darparwyr a rheini ac adborth yn yr asesiad er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’r materion i wella'r asesiad o ran galw, digonolrwydd, a meysydd i’w datblygu.

 

            Diolchodd y Cynghorydd Jones i’r tîm am eu gwaith yn y maes hwn, lle'r oedd plant yn derbyn gofal o'u geni hyd at pan fyddent yn mynd i'r ysgol gynradd.  Fe wnaeth hefyd gydnabod datblygiad y gronfa ddata a ddefnyddir oedd wedi ei chynllunio gan y tîm yr oedd awdurdodau lleol eraill bellach yn ei cheisio.  Roedd Aelodau’n cytuno gyda sylwadau’r Aelod Cabinet a dywedwyd bod Sir y Fflint yn cydnabod pwysigrwydd gofal o’r fath ac wedi dod yn arweinydd marchnad yn y maes.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi effeithiolrwydd ymateb strategol y Cyngor i sicrhau gofal plant digonol a chynaliadwy o safon uchel o fewn y sir sy'n ymateb i anghenion plant a'u teuluoedd; a

 

 (b)      Bydd y gwaith parhaus a'r ymrwymiad i gwblhau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant pob pum mlynedd a’r Adroddiad Cynnydd blynyddol yn cael ei gefnogi.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents: