Manylion y penderfyniad

Feedback from the Member Complaints and Case Handling Workshop

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee considers and supports the actions identified at the All Member workshop.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad yn rhoi adborth a chynnydd ar gamau gweithredu gan weithdy cwynion gan aelodau a thrin achosion.

 

Dywedodd y Cynghorydd McGuill broblem wrth gael ymatebion i gwynion oedd yn cael eu hailadrodd a oedd wedi cael eu cofnodi ar y system.

 

Dywedodd y Cynghorydd Woolley bod rhai aelodau o’r cyhoedd wedi cael anhawster i gysylltu â swyddogion dros y ffôn.

 

Dywedodd y Cadeirydd y byddai mater ynghylch rhoi trwyddedau biniau brown wedi arwain at breswylwyr yn stopio ceisio cysylltu â Strydwedd am amseroedd hir.  Roedd wedi profi yr un fath wrth geisio datrys ymholiadau’r preswylwyr hynny.  Hefyd siaradodd am amharodrwydd parhau rhai swyddogion i gynnwys rhifau eu ffôn symudol y Cyngor o fewn eu llofnod e-bost.

 

Cytunodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) i ymlid y materion hyn a chynghorwyd bod y canllawiau wedi cael eu hail-gylchredeg i swyddogion.  Cyfeiriodd at yr effaith o absenoldebau a swyddi gwag o fewn y Ganolfan Gyswllt yn ystod galwadau uchel am wasanaethau, a dywedodd bod Rebecca Jones wedi cael ei phenodi fel y rheolwr strategol sydd yn gyfrifol am sicrhau bod y Ganolfan Gyswllt yn cael ei gweithredu'n effeithiol.

 

Darparodd y Prif Weithredwr eglurhad ar y safonau am weithio'n hyblyg a bod disgwyliad bod yr unigolion hynny ar gael.  Gofynnodd i Aelodau atgyfeirio problemau sydd yn ailadrodd yn unol â’r trefniadau a gytunwyd.

 

Awgrymodd y Cynghorydd Johnson y dylai cyfeiriadau e-bost yr Aelodau gael eu newid i gynnwys ‘cyng.’ (‘cllr’).  Mewn ymateb, dywedodd y swyddogion bod y teitl yn amlwg o adran ‘properties’ yn y cyfeiriad e-bost a dylid ei adlewyrchu ar lofnod e-bost unigol.  Fel y cytunwyd yn y gweithdy, gallai’r ymatebion i gwynion yr Aelodau ond gael eu blaenoriaethu ar gyfer materion nad ydynt yn arferol.

 

Canmolodd y Cynghorydd Heesom y gweithdy a’r swyddog arweiniol oedd ynghlwm.  Dywedodd ei fod yn bwysig nad oedd Aelodau yn cael eu cyfyngu i wneud sylwadau, a bod y gair ’priodol’ yn cael ei newid i ‘gymesur’ ar restr o egwyddorion cyffredinol a nodir yn sleidiau’r cyflwyniad.

 

Cytunwyd y bydd diweddariad ar gynnydd gyda’r cynllun gweithredu yn cael ei drefnu ar gyfer mis Gorffennaf.

 

Cynigodd y Cynghorydd Woolley yr argymhellion, a chafodd eu heilio gan y Cynghorydd Bateman.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi'r gweithredoedd a nodwyd yn y gweithdy i'r Holl Aelodau.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 10/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/04/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/04/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: