Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried. Cytunwyd ar y newidiadau canlynol:

 

·         Symud adroddiad Chwarter 3 ar Gynllun y Cyngor o Fawrth i Chwefror.

·         Eitemau i’w cynnwys ar y Gofrestr Asedau a Swydd Ddisgrifiadau fel y  gofynnwyd gan y Cynghorydd Woolley.

 

O ran y mater olaf, gofynnodd y Prif Weithredwr i’r Cynghorydd Woolley egluro’r rheswm dros y ddwy eitem yn dilyn gwybodaeth fanwl a rannwyd eisoes.

 

Ar Gynllun y Cyngor, gofynnodd y Cynghorydd Jones am ddangosfwrdd o fesurau i ddangos perfformiad ar draws y Cyngor yng nghyfarfod Mawrth. Byddai’r mater hwn yn cael ei drafod ymhellach o dan Eitem 9 ar yr agenda.

 

Mewn ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd Heesom, rhoddodd y Prif Weithredwr drosolwg byr o’r Byrddau Rhaglen a sefydlwyd i osod ac olrhain effeithlonrwydd ariannol. Gan fod y cyfarfodydd yn rhai anffurfiol, nid oedd unrhyw gofnodion wedi eu cyhoeddi er y gellid cael gwybodaeth bellach drwy ofyn i Brif Swyddogion penodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

(b)       Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 27/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/01/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: