Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol er mwyn ei hystyried. Fe dynnodd sylw at yr eitemau a fyddai’n cael eu trafod yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 28 Ionawr 2019, a chyfeiriodd at yr eitem am Bwll Nofio Cei Connah – Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn Cambrian Aquatics 2018/19. Eglurodd yr Hwylusydd bod Aelodau Bwrdd Cambrian Aquatics wedi cael trafferth mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor yn Neuadd y Sir, yr Wyddgrug ar 28 Ionawr, ac fe awgrymwyd bod amser a lleoliad y cyfarfod yn cael ei ailystyried er mwyn iddynt allu mynychu.   Fe awgrymodd y Cadeirydd bod aelodau yn ystyried cynnal  cyfarfod fin nos yn Cambrian Aquatics, Cei Connah, er mwyn i Aelodau’r Bwrdd fod yn bresennol.  Pan gafwyd pleidlais, ni chymeradwywyd hyn. Cytunwyd y byddai’r Prif Swyddog yn adrodd yn ôl i Cambrian Aquatics am y mater o bresenoldeb yn y cyfarfod a oedd wedi’i drefnu ar gyfer 28 Ionawr.

 

Cafodd yr aelodau wybod y byddai eitem bellach i roi diweddariad am y Strategaeth Ddigidol yn cael ei gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Waith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor yn cael amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, os bydd angen. 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 26/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: