Manylion y penderfyniad

Tourism promotion and destination management

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update to Members on the current and emerging approaches to visitor promotion between the Countryside and Tourism Services and to discuss future approaches to destination management and the role of each service.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth (Menter ac Adfywio) yr adroddiad yngl?n â Hybu Twristiaeth a Rheoli Cyrchfannau, a oedd yn ymdrin â’r dulliau a ddefnyddiwyd yn Sir y Fflint a’r rhanbarth ehangach i hybu’r economi dwristiaeth drwy weithgarwch hyrwyddo, a rheoli a gwella’r profiad a gynigir i ymwelwyr. 

 

            Roedd yr adroddiad yn cynnwys manylion am waith y Gwasanaeth Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol a’r Gwasanaeth Twristiaeth, a oedd ill dau wedi chwarae rhan arwyddocaol ar y cyd, a byddai cyfleoedd i gydweithio mwy yn y dyfodol yn sgil ailstrwythuro yn ddiweddar.

 

            Diolchodd y Cynghorydd Shotton i’r swyddogion am yr adroddiad a gwnaeth sylw ar y cynnig twristiaeth yn Sir y Fflint. Cynnig a oedd y Pwyllgor wedi ei weld dros ei hun yn ystod ei gyfarfod diweddar a gynhaliwyd yng Nghanolfan Dreftadaeth Maes Glas.  Gwaeth sylw ar gyflwyniad diweddar y sgyrsiau a’r teithiau cychod ger y Cei a chanmolodd waith Ceidwaid y Sir ar hyd llwybr yr arfordir. 

 

            Diolchodd y Cynghorydd Vicky Perfect i’r Rheolwr Gwasanaeth (Mynediad a’r Amgylchedd) a’i dîm am osod meinciau newydd ar hyd llwybr yr arfordir ger Castell Fflint. Gwnaeth sylw ar lwyddiant y digwyddiad Rock the Castle yn Y Fflint a fynychwyd gan 2,000 o bobl a diolchodd i Geidwaid yr Arfordir am eu cyfraniad ac am feirniadu’r gystadleuaeth castelli tywod. 

 

            Diolchodd y Cynghorydd Dolphin i’r Rheolwr Gwasanaeth (Mynediad a’r Amgylchedd) a’i dîm am eu gwaith caled. Gofynnodd pryd a fyddai modd gosod arwydd i ymwelwyr ar yr A55 i hyrwyddo Ffynnon Sant Gwenffrewi ac ardaloedd cyfagos. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Menter ac Adfywio) fod y Cyngor yn darparu arwyddion brown a gwyn a bod adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i nodi lle'r oedd bylchau ar draws y Sir. Roedd angen bod yn ofalus â’r cyllid oedd ar gael ond pan fyddai mwy o arian ar gael gan Lywodraeth Cymru, byddai’r Cyngor mewn sefyllfa i gyflwyno ceisiadau am gyllid drwy gael y cynlluniau priodol ar waith.

 

            Dywedodd yr Aelod Cabinet Datblygu Economaidd bod angen newid agweddau am Sir y Fflint. Dywedodd bod 80% o Sir y Fflint yn wledig ond nid oedd hyn wedi’i gydnabod drwy argaeledd cyllid Ewropeaidd. Y gobaith oedd y byddai yn cael ei ddatrys drwy Gynnig Twf Gogledd Cymru ac er bod yr economi ymwelwyr yn Sir y Fflint yn rhan gymharol fechan o economi Sir y Fflint, roedd yn dal i wneud cyfraniad pwysig, a oedd yn cynhyrchu oddeutu £252m  y flwyddyn.

 

            Wrth drafod Cynnig Twf Gogledd Cymru, dywedodd Arweinydd y Cyngor y byddai Sir Y Fflint yn gallu cymryd mantais o’r cyfleoedd buddsoddi cyfalaf yng Nghaergybi o ran Llongau Mordeithiau a phleserdeithiau o fewn cwmpas 1 awr.  Dywedodd bod nifer yr ymwelwyr Japaneaidd ar draws Gogledd Cymru wedi cynyddu o 84% ac er bod gan Sir y Fflint lawer iawn o atyniadau, nid oedd y llety yn yr ardaloedd o’r un safon â’r llety yng Nghernyw neu’n Ardal y Llynnoedd.           

                    

            Gwnaeth y Cynghorydd Legg sylw ynghylch Mynydd Helygain a diolchodd i’r swyddogion am eu gwaith caled i gynnal y mynydd. Dywedodd bod arwyddion yn bwysig, yn enwedig ar gyfer cyfleusterau toiled gan y gallai hyn fod yn broblemus i rai ymwelwyr. Gwnaeth sylw ynghylch yr angen i ddiogelu tir comin oherwydd ei ddaeareg, fflora a hanes diwydiannol a mynegodd bryder yngl?n â cherbydau modur ar dir comin. Dywedodd y byddai’n fodlon cynnal taith o Fynydd Helygain ar gyfer unrhyw Aelod a oedd â diddordeb.         

 

            Mewn ymateb i awgrym gan yr Aelod Cabinet Strydwedd a Chefn Gwlad yn nodi y dylai'r Cynghorydd Legg fod yn Llysgennad Twristiaeth, esboniodd y Rheolwr Gwasanaeth (Menter ac Adfywio) fod 30 o Lysgenhadon Twristiaeth ar draws y Sir a oedd yn gynrychiolwyr busnesau yn bennaf. Roeddent wedi cytuno â chyfres o egwyddorion i groesawu ymwelwyr i’r ardal.

 

            Cwestiynodd y Cynghorydd Evans y ffigwr o 2.7m o ymweliadau diwrnod i Sir y Fflint, fel y nodwyd yn yr adroddiad. Gofynnodd pa fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo ymweliadau diwrnod a gofynnodd a fyddai modd darparu mwy o wybodaeth i’r Pwyllgor am hyn yn dilyn y cyfarfod. Roedd o’r farn bod y Cyngor yn colli cyfle drwy beidio ag annog caffis a thafarndai ar hyd llwybr yr arfordir, yn debyg i’r rhai ar Gors Burton. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Menter ac Adfywio) fod nifer yr ymwelwyr yn cael eu cyfrifo drwy Fodel STEAM. Roedd y model hwn yn cael ei ddefnyddio ar draws Gymru a gellid rhannu’r adroddiad diweddaraf â’r Pwyllgor. Dywedodd hefyd fod prosiect yn cynnwys Sustrans yn edrych ar gysylltu llwybrau beicio arfordirol Y Fflint a Chei Connah a chynyddu nifer yr ymwelwyr.

 

            Dywedodd y Cynghorydd Haydn Bateman fod ymwelwyr â Thraeth Talacre wedi cysylltu ag ef yn ddiweddar gan eu bod wedi’u siomi’n arw â’r holl sbwriel yn yr ardal a bod y biniau yn orlawn. Gofynnodd hefyd a oedd gwaith yn mynd rhagddo i wella’r goleudy ar Draeth Talacre. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Mynediad a’r Amgylchedd) fod cydbwysedd o ran denu pobl i ardaloedd ond roedd perygl hefyd y gallai hynny ddifetha’r ardaloedd. Ychwanegodd ei bod yn briodol i sicrhau fod gwaith cynnal a chadw a rheoli ardal yn cael ei wneud i sicrhau fod yr ardal yn ddigon gwydn i ymdopi â nifer yr ymwelwyr ychwanegol. Dywedodd fod y goleudy ar Draeth Talacre bellach yn eiddo preifat a dywedodd fod y perchennog presennol wedi bod yn mynd i’r afael â’r gwaith adeiladu y tu mewn i’r adeilad cyn symud ymlaen i adnewyddu’r tu allan.  

 

            Diolchodd y Rheolwr Gwasanaeth (Mynediad a’r Amgylchedd) i’r Aelodau am eu geiriau caredig a dywedodd y byddai’n cyfleu eu diolchiadau i’r ceidwaid a’r swyddogion twristiaeth ar ôl y cyfarfod.    

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r dulliau presennol a newydd o hyrwyddo Sir y Fflint i ymwelwyr a rheoli cyrchfannau.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: