Manylion y penderfyniad

Review of Workforce Pay Model

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on the progress of developing a new Pay Model.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yngl?n ag Adolygu Dull Cyflogau’r Gweithlu, a oedd yn rhoi braslun o’r effaith yn sgil gweithredu’r ail flwyddyn (2019) o gytundeb cyflogau’r Cyd-gyngor Cenedlaethol (2018/19 – 2019/20) ar sail y dull cenedlaethol.

 

            Cwblhawyd gwaith manwl ar y dewisiadau ar gyfer trefn gyflogau newydd, a fyddai’n gorfod bod yn gyfreithlon ac yn deg, yn ymarferol ac yn gynaliadwy, yn dderbyniol ac yn fforddiadwy.  Dylai’r Cyngor hefyd anelu at fod yn Gyflogwr Achrededig gan y Sefydliad Cyflog Byw.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Prif Weithredwr y câi’r gweithwyr wybod am y drefn gyflogau newydd wedi i’r trafodaethau â’r Undebau Llafur ddod i ben.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi a chroesawu’r cynnydd a wnaethpwyd wrth adolygu’r Drefn Gyflogau er mwyn ateb gofynion ail flwyddyn y Codiad Cyflog Cenedlaethol; a

 

 (b)      Gwahodd y Prif Weithredwr i gwblhau’r trafodaethau â’r Undebau Llafur i gytuno ar drefn gyflogau newydd a gweithredu’r drefn honno, yn rhinwedd ei bwerau dirprwyedig, ar yr amod:

 

1.    Bod y drefn gyflogau newydd yn modloni’r meini prawf a nodwyd yn yr adroddiad;

2.    Bod y drefn gyflogau newydd yn cael canlyniad ffafriol mewn Asesiad Annibynnol o’r Effaith ar Gydraddoldeb; ac

3.    Nad yw’r gost sylfaenol gylchol dros 5% yn fwy na’r hyn a neilltuwyd yng nghyllideb ddrafft 2019/20.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 15/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/01/2019

Accompanying Documents:

  • Pay Modelling
  • Enc. 1 for Pay Modelling
  • Enc. 2 for Pay Modelling
  • Enc. 3 for Pay Modelling