Manylion y penderfyniad

Community Asset Transfer – Overview of Progress

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide progress of all Community Asset Transfers that have progressed through Stage 2 Business Plan completion and therefore are either close to completion or have transferred.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid (Gwasanaethau Cymunedol) adroddiad yn manylu ar statws pob un o’r 30 Trosglwyddiad Asedau Cymunedol a oedd un ai wedi'u trosglwyddo neu'n agos at gael eu cwblhau.

 

Nodwyd mai blaenoriaeth y Cyngor oedd sicrhau bod trosglwyddiadau a oedd yn agos at gael eu cwblhau'n cael eu cwblhau a bod y rhai a oedd wedi'u trosglwyddo'n gynaliadwy yn y tymor hir.  Rhannwyd gwybodaeth ar y tri cham trosglwyddo a’r gefnogaeth a oedd ar gael i ddod o hyd i broblemau’n gynnar a lleihau’r risg o fethu.  Dywedwyd wrth y Pwyllgor nad oedd unrhyw rai o’r trosglwyddiadau a oedd wedi’u gwneud yn profi anhawster.  Roedd gwaith mentrau cymdeithasol yn cynnwys gwirio bod yr holl fentrau cymdeithasol yn iawn er mwyn cefnogi sefydliadau drwy'r broses o drosglwyddo asedau cymunedol.

 

Rhoddodd y Rheolwr Asedau eglurhad i'r Cynghorydd Hutchinson yngl?n ag adeilad penodol ym Mwcle.  Eglurodd na allai’r broses ond cychwyn ar ôl i sefydliad gyflwyno datganiad o ddiddordeb ac y gallai sefydliadau gael cyllid grant ychwanegol drwy drefniadau prydlesu.

 

Cydnabu'r Cynghorydd Paul Shotton y trosglwyddiadau asedau cymunedol llwyddiannus a oedd wedi'u cwblhau yn Sir y Fflint.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Tudor Jones at ddau ased a oedd wedi’u trosglwyddo’n gynharach a gofynnodd i’r rhain gael eu hychwanegu at y rhestr o’r rhai a gwblhawyd.  Soniodd bod Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol yn faes cyfrifoldeb allweddol a gofynnodd a oedd cymorth swyddog penodol wedi'i neilltuo i sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro'n ofalus.  Dywedodd y Rheolwr Cyllid y byddai’r Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yn rhoi ymateb a rhoddodd hithau sicrwydd bod cefnogaeth barhaus i'w chael, gan gynnwys gwiriadau.  Atgoffodd y Rheolwr Asedau’r Pwyllgor yngl?n â’r cymorth annibynnol a oedd yn cael ei ddarparu gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint i sefydliadau drwy gydol y broses.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i fanylion trosglwyddiad yr ased cymunedol ar gyfer Neuadd Bentref Carmel gael ei ychwanegu at y rhestr, yn dilyn gohebiaeth gan y Cynghorydd Chris Dolphin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn croesawu'r gwaith a wnaed a’r cymorth a roddwyd i sefydliadau drwy'r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton (old)

Dyddiad cyhoeddi: 10/01/2019

Dyddiad y penderfyniad: 17/09/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/09/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: