Manylion y penderfyniad

Sustainable Drainage (SuDS) Approval Body (SAB)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to establish the Sustainable Drainage Approving Body (SAB) which will allow Flintshire County Council to undertake this new statutory function from the scheduled commencement date of 7th January 2019.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell adroddiad gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy a oedd yn tynnu sylw at weithredu Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a D?r 2010 gyda dyddiad cychwyn o 7 Ionawr 2019. O’r dyddiad hwn byddai disgwyl i Gyngor Sir Y Fflint ymgymryd â’r rôl ‘Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy’.

 

O dan y swyddogaeth statudol mae disgwyl i Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ymgymryd ag adolygiad technegol a chymeradwyo systemau rheoli d?r wyneb sydd yn gwasanaethu datblygiadau newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau Cenedlaethol gorfodol newydd. Mae’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan y newid yn cynnwys datblygwyr a'u dylunwyr, peirianwyr ymgynghori, cynllunwyr awdurdodau lleol, peirianwyr priffyrdd a systemau draenio, ymgyngoreion statudol a’r rheiny yn gyfrifol am reoli mannau gwyrdd.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y byddai’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn gorff annibynnol o fewn yr awdurdod lleol. Er bod y broses yn un ar wahân i’r swyddogaeth cais cynllunio mae diffyg integreiddio digonol rhwng y ddau yn gallu arwain at wrthdrawiad o sefyllfaoedd lle mae caniatâd wedi’i wrthod i’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ond bod y caniatâd cynllunio wedi ei dderbyn, neu fel arall.  

           

Mae ehangder y risg o beidio â chael Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn gweithredu ar 7 Ionawr 2019 yn aros yn bennaf yn anhysbys ac yn debygol  o adael yr Awdurdod yn agored i heriau ac apeliadau cyfreithiol gan ddatblygwyr gyda goblygiadau cost gysylltiol. Felly argymhellwyd bod llythyr yn cael ei anfon at Ysgrifennydd Y Cabinet i ofyn am estyniad ar y dyddiad gweithredu.

 

Mynegodd yr aelodau eu pryderon ar y risgiau a amlinellwyd yn yr adroddiad a chefnogwyd y cais am estyniad i'r dyddiad gweithredu. Meddai’r Prif Swyddog nad oedd ganddo unrhyw wrthwynebiad i egwyddor y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ond bod angen mwy o fanylion. Ymatebodd i sylwad ar gymhwysedd a dywedodd bod ffi yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob cynllun.Byddai’n rhannu’r llythyr ag Ysgrifennydd Y Cabinet gydag awdurdodau lleol eraill i annog cefnogaeth cyffredinol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod cymeradwyaeth yn cael ei roi i sefydlu bod y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn ymgymryd â’r swyddogaeth statudol newydd ar ôl dechrau Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a D?r ar 7 Ionawr 2019, gyda’r awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Prif Swyddog (Cynllunio, Yr Amgylchedd a’r Economi) i gyflwyno penderfyniadau o ran ceisiadau i’w cymeradwyo wedi’u gwneud gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy;

 

(b)       Bod llythyr yn cael ei anfon at Ysgrifennydd Y Cabinet i ofyn am estyniad ar y dyddiad gweithredu ac i sicrhau adnoddau i Awdurdodau Lleol i’w galluogi nhw i gynllunio Cyrff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn llwyddiannus ac sy’n gweithredu’n effeithiol.

 

(c)        Bod y llythyr yn cael ei ddosbarthu yn eang ymysg Awdurdodau Lleol eraill i annog cefnogaeth cyffredinol ar gyfer estyniad o amser; ac

 

(d)       Bod seminar/gweithdy Aelodau a Swyddogion yn cael ei gynnal yn ogystal â’r Fforwm Datblygwr i godi ymwybyddiaeth ar y newidiadau gerllaw.

Awdur yr adroddiad: Ruairi Barry

Dyddiad cyhoeddi: 06/11/2018

Dyddiad y penderfyniad: 25/09/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/09/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/10/2018

Accompanying Documents: