Manylion y penderfyniad

Self-Evaluation of Local Government Education Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update Members on overall service performance

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Interim (Addysg ac Ieuenctid) adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar berfformiad gwasanaeth yn gyffredinol.   Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd fod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o’r trefniadau archwilio newydd, ac roedd crynodeb o’r hunanwerthusiad drafft a chopi o’r adroddiad drafft ynghlwm i’r adroddiad.    

 

                        Rhoddodd y Prif Swyddog Interim drosolwg byr o’r hunanwerthusiad o wasanaethau addysg llywodraeth leol a chyfeiriodd at y prif ystyriaethau, fel y manylwyd yn yr adroddiad.     

 

                        Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Paul Cunningham roedd y Prif Swyddog Interim wedi amlinellu rôl Estyn ac eglurodd ar y cyfan mai'r Awdurdod oedd yn penderfynu yngl?n â’i welliant ei hun.   Dywedodd am effaith cyni cyllidol ar ddarpariaeth gwasanaeth.    

 

Awgrymodd Mrs Lynne Bartlett bod y gair ‘effeithiol’ yn cael ei ychwanegu at y disgrifiad o’r gwaith partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a’r Esgobaeth.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom i farn GwE ar yr Adroddiad Hunanwerthuso drafft 2018 gael ei ddarparu i’r Pwyllgor ar ôl ei dderbyn.

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod fframwaith newydd Estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg o fewn Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn cael ei nodi; a

 

(b)       Bod sylwadau’r Pwyllgor mewn perthynas â’r adroddiad hunanwerthuso drafft diweddaraf yn cael ei nodi.

 

Awdur yr adroddiad: Jeanette Rock

Dyddiad cyhoeddi: 23/08/2018

Dyddiad y penderfyniad: 12/04/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/04/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Accompanying Documents: