Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried.

 

Dywedodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y byddai angen ychwanegu adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer 2017/18 yng nghyfarfod mis Gorffennaf.

 

Oherwydd nifer yr eitemau a restrir ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf, cytunwyd y byddai angen trefnu cyfarfod ychwanegol o bosibl.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Jones a fyddai modd trefnu bod adroddiad ar wahân yn cael ei roi bob yn ail fis i dynnu sylw at eitemau risg uchel penodol o fewn y gyllideb.  Esboniodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr eir i’r afael â hyn fel rhan o’r adroddiadau Monitro’r Gyllideb Refeniw.  Awgrymodd y Cynghorydd Attridge y dylid cynnwys adran benodol ar faterion risg uchel yn yr adroddiadau monitro misol.  Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y byddai hyn yn fuddiol hefyd i dynnu sylw’r Cabinet at y materion hynny.  Cytunodd y Pwyllgor â’r dull gweithio hwn.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y’i cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo gyda’r diwygiad canlynol;

 

·         Cynnwys eitem ar alldro cyfalaf 2017/18 yng nghyfarfod mis Gorffennaf.

 

(b)       Bod y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, gan ymgynghori gyda’r Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, os bydd angen; ac

 

(c)       Y dylai’r adroddiad monitro cyllideb misol gael ei gynnwys yn yr adran sylwebaeth ar eitemau risg uchel yn y gyllideb, er mwyn tynnu sylw'r Cabinet a'r Pwyllgor at eu cynnydd ar unwaith.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 02/08/2018

Dyddiad y penderfyniad: 14/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/06/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: