Manylion y penderfyniad

Environmental Enforcement

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to formally end the arrangement with Kingdom Services Group to provide low level environmental enforcement activities in the County ahead of new arrangements for the service which will come into effect on 1 January 2019.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad yngl?n â Gorfodi Amgylcheddol, a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i hysbysu Kingdom y byddai’r trefniadau presennol yn dod i ben. Byddai adroddiad pellach yn dod yn ddiweddarach yngl?n â’r dewisiadau o ran darparu gwasanaethau gorfodi yn y Sir.

 

            Yn sgil twf ymgyrch gyhoeddusrwydd yn erbyn Kingdom roedd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi gofyn am adroddiad ar y sefyllfa ddiweddaraf, a chyflwynwyd yr adroddiad hwnnw mewn cyfarfod yn ddiweddar. Argymhellodd y Pwyllgor y dylid dod â'r contract â Kingdom i ben, ac y dylid cyflawni’r holl swyddogaethau gorfodi yn y dyfodol drwy ddarparu’r gwasanaeth yn uniongyrchol.

 

            Er y talwyd nifer helaeth o rybuddion cosb benodedig a gyflwynodd Kingdom ar ran y Cyngor heb wrthwynebiad, bu sawl achos hysbys lle’r oedd rhesymau dadleuol dros roi’r tocynnau.  Roedd yr achosion prin hynny’n tanseilio enw da’r cwmni a’r Cyngor fel ei gilydd.          

 

Esboniodd Rheolwr y Rhwydwaith Priffyrdd y cyflwynid adroddiad i'r Cabinet ym mis Medi. Dywedodd y Prif Weithredwr y gellid ymchwilio i wasanaeth wedi’i rannu ag awdurdodau lleol eraill oedd mewn sefyllfa gyffelyb. Roedd hi’n bwysig dal ati â chyfundrefn lem, a dylid gadael i ba bynnag wasanaeth oedd yn cyflawni’r swyddogaeth wneud hynny’n ddilyffethair. Cefnogodd y Cynghorydd Attridge hynny, gan ddweud ei bod yn amlwg cymaint oedd canol y trefi wedi gwella ers mabwysiadu dull gorfodi llym. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Shotton y byddai angen mynd ati ar unwaith i gydweithio ag awdurdodau cyfagos wrth ymchwilio i wasanaeth wedi’i rannu a fyddai'n tawelu pryderon y cyhoedd ac yn ystyried sylwadau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar yr Amgylchedd, ac fe gefnogwyd hynny.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cefnogi argymhelliad y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar yr Amgylchedd y dylid terfynu’r cytundeb presennol â Kingdom ar gyfer darparu gwasanaeth gorfodi amgylcheddol lefel isel, unwaith y gellir sefydlu dull gwahanol o gyflawni’r swyddogaeth; a

 

 (b)      Bod adroddiad cwmpasu’n dod gerbron y Cabinet fis Medi 2018 yn cynnwys manylion am y dull a gynigir o ddarparu’r gwasanaeth, wedi i swyddogion asesu’r holl ddewisiadau a chynhyrchu model busnes cynaliadwy. Dylai’r adroddiad hefyd gadarnhau’r amserlen ar gyfer gweithredu’r dull newydd a phennu dyddiad ar gyfer dod â'r cytundeb presennol i ben.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/07/2018

Accompanying Documents: