Manylion y penderfyniad

Update on the Management of the Homeless Legislation Within the Housing (Wales) Act 2014

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on the management of the homeless legislation, progress on the development of a regional homeless strategy, the challenges facing the Council and the approaches to alleviating homelessness in the county.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Reoli'r Ddeddfwriaeth Ddigartrefedd o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014, gan sôn sut oedd y Cyngor wedi bodloni gofynion y ddeddfwriaeth ddigartrefedd newydd, ynghyd â rhai o'r heriau i'r Cyngor oedd ar y gorwel.

 

            Yn yr adroddiad roedd manylion am nifer y ceisiadau brysbennu ar gyfer cwsmeriaid yn gofyn am gymorth gyda thai, oedd wedi cynyddu 3.9% yn 2017/18 o gymharu â'r llynedd.  

 

Darparwyd manylion llawn yngl?n â digartrefedd, cefnogi pobl, datblygu Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol, y gofrestr tai cymdeithasol, y sector rhentu preifat, llety dros dro, pobl yn cysgu ar y stryd, aelwydydd sengl, pobl ddiamddiffyn ac anghenion cymhleth, atal pobl rhag cysgu ar y stryd, a chynyddu nifer y cartrefi sydd ar gael yn y sector rhentu preifat.

 

O ran cefnogi pobl, dywedodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) bod y Cyngor wedi ariannu’r cynllun hwnnw â Grant Rhaglen Cefnogi Pobl, a phe byddai unrhyw newid o ran y cyllid hwnnw, gan gynnwys ei leihau neu’i ddileu, byddai’n creu gwasgfa ar gyllideb y Cyngor. Hefyd, roedd cynllun peilot ar waith i dargedu’r bobl hynny oedd angen cymorth â dyledion rhent cyn gynted â phosib. 

 

PENDERFYNWYD:

           

(a)         Nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am reoli'r ddeddfwriaeth newydd o fewn Deddf

Tai (Cymru) 2014;   

 

 (b)      Cydnabod y themâu oedd yn dod i’r amlwg yn y Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol, a’r heriau’r oedd y Cyngor wedi’u hwynebu wrth ddod o hyd i ddewisiadau tai addas ar gyfer preswylwyr, a nodi’r cynlluniau ar gyfer lliniaru ar unrhyw risgiau pellach; a

 

 (c)       Chymeradwyo’r cynigion i leihau digartrefedd yn y sir.

Awdur yr adroddiad: Katie Clubb

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/07/2018

Accompanying Documents: