Manylion y penderfyniad

A Place to Call Home

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To agree a response to the work of the Older People’s Commissioner for Wales on Flintshire’s performance to the care home review.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad Lle i’w Alw’n Gartref a ddilynodd Adolygiad Cartrefi Gofal y Comisiynydd Pobl H?n ym mis Tachwedd 2014. 

 

Edrychodd yr adolygiad i ansawdd bywyd a gofal pobl h?n sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru ac er y cadarnhaodd yr adolygiad bod gofal preswyl yn ddewis cadarnhaol i lawer o bobl, ac yn un a wellodd eu hansawdd bywyd, roedd hefyd gwelliannau y gellid eu gwneud i wella ‘profiad byw’ nifer fawr o drigolion.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys 43 pwynt gweithredu yr oedd yr awdurdodau lleol yn gyfrifol am rai ohonynt. Ers cyhoeddi’r adroddiad, mae Sir y Fflint wedi bod yn datblygu strategaethau i wella profiad ac ansawdd bywyd i bobl sy’n byw yng nghartrefi gofal Sir y Fflint ac adolygwyd y gwaith gan y Comisiynydd yn 2017. Canfu’r Comisiynydd fod Sir y Fflint yn “Ddigonol” ym 15 maes yr adolygiad; dyma oedd y categori uchaf y gellid ei ddyfarnu felly roedd yn werthusiad cadarnhaol i’r Cyngor.

 

Croesawodd y Cynghorydd Shotton safbwyntiau’r Comisiynydd a’r gydnabyddiaeth o arfer da. Rhoddodd hyder i’r Cyngor yn ei uchelgeisiau a oedd yn cynnwys cynyddu’r ddarpariaeth gwelyau ym Marleyfield ym Mwcle.

 

Croesawodd y Cynghorydd Bithell yr adroddiad hefyd a rhoddodd glod i’r staff am y cyflawniad. Mewn ymateb i gwestiwn, esboniodd yr Uwch Reolwr – Plant a’r Gweithlu fod y cartrefi oedd yn weddill i gyflawni ‘Creating a Place Called Home, Delivering What Matters’ yn fusnesau annibynnol ac fe’u hanogwyd i gymryd rhan.

 

Dymunodd y Cynghorydd Jones yn dda i’r Comisiynydd gan fod ei chyfnod yn y swydd yn dod i ben ym mis Ebrill.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi cynnwys adroddiad ‘Lle i’w Alw’n Gartref – Asesiad o Effaith’ Sir y Fflint;

 

(b)       Nodi bod manylion camau a mentrau parhaus sy’n mynd rhagddynt yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i wella ansawdd bywyd y trigolion yng nghartrefi gofal Sir y Fflint; a

 

(c)        Chymeradwyo’r llythyr ymateb i’r Comisiynydd Pobl H?n.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 14/05/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/03/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/03/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 29/03/2018

Accompanying Documents: