Manylion y penderfyniad

Governance & Audit Committee Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report on activities of the Committee during 2022/23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cadeirydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2022/23 i'w gymeradwyo cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo yn y Cyngor. Wrth fodloni’r gofynion o ran arfer gorau, byddai’r Adroddiad Blynyddol yn rhoi sicrwydd i’r Cyngor ar feysydd atebolrwydd penodol.

 

Wrth dynnu sylw at y prif feysydd, diolchodd y Cadeirydd i’r Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg am ei gwaith i sicrhau bod pynciau’r adroddiad yn cyd-fynd â chylch gorchwyl y Pwyllgor. Dywedodd fod cynnydd mewn adolygiadau a cheisiadau am wybodaeth yn ystod y cyfnod yn dangos effeithiolrwydd rôl y Pwyllgor. O ran y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol, dywedodd y byddai gweithdy’n cael ei drefnu ym mis Ionawr i’r Pwyllgor baratoi at yr hunanasesiad ym mis Mawrth. 

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Andrew Parkhurst at ragair y Cadeirydd ac awgrymodd y gellid adlewyrchu’r pryderon amrywiol a godwyd gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn yn y frawddeg olaf.

 

Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn briodol bod unrhyw faterion sylweddol o ran llywodraethu, rheolyddion a threfniadau rheoli risg oedd yn rhan o’r farn Archwilio Mewnol yn cael eu hamlygu i’r Cyngor. Fodd bynnag, cydnabu bod materion parhaus megis terfynau amser a fethwyd yn parhau yn bryder allweddol i’r Pwyllgor ac y gallai gysylltu â’r Rheolwr Archwilio Mewnol i gynnwys geiriad priodol yn y rhagair.

 

Yn dilyn cefnogi’r dull hwn, cynigwyd yr argymhelliad a’i eilio gan Sally Ellis a’r Cynghorydd Bernie Attridge.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn amodol ar gynnwys brawddeg a gytunwyd arni gyda’r Cadeirydd, cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2022/23 cyn ei gyflwyno i’r Cyngor ei gymeradwyo ar 6 Rhagfyr 2023.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: