Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a’r adroddiad Olrhain Camau Gweithredu. 

 

Darparodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) ddiweddariad ar y Gorchmynion Gwarchod Gwasanaethau Cyhoeddus  (PSPOs) a oedd wedi ei drefnu ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2023.  Mewn ymateb i’r cwestiynau a godwyd gan y Cynghorydd Richard Lloyd, dywedodd y Prif Swyddog y bydd y meysydd a oedd yn cael eu cynnig, yn cael eu rhannu gyda’r Aelodau cyn yr adolygiad a’r ymarfer ymgynghori. 

 

Ymatebodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) i’r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson ar y broblem o faw c?n a gorfodi PSPO.  Ymatebodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) a Phrif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) i’r cwestiynau gan y Cynghorydd Hilary McGuill ar faw c?n, arwyddion, a darparu biniau ar gyfer baw c?n. 

 

            Gwahoddwyd yr Aelodau i gynnig unrhyw eitem arall yr oeddent yn dymuno ei chynnwys ar y Rhaglen. 

 

Cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr adroddiad Olrhain Camau Gweithredu a oedd wedi’i atodi i’r adroddiad a rhoddodd ddiweddariad ar gynnydd hyd yma.

 

            Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Ian Hodge a’u heilio gan y Cynghorydd Hilary McGuill.

PENDERFYNWYD

(a)     Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

(b)     Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)     Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.   

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 29/05/2024

Dyddiad y penderfyniad: 16/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/05/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: