Manylion y penderfyniad

Housing regeneration grants and loans policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

to ask the Scrutiny Committee to review the draft refreshed Housing Regeneration Grants and Loans Policy and to recommend approval to Cabinet.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Menter ac Adfywio adroddiad i adolygu’r Polisi Grantiau a Benthyciadau Adfywio Tai gan argymell ei gymeradwyo i’r Cabinet.  Darparodd wybodaeth gefndirol a dywedodd fod yr adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar waith y tîm, yn nodi cyfres o flaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y tîm yn y dyfodol, ac yn cynnig y dylai’r Polisi Grantiau a Benthyciadau Sector preifat sydd wedi dyddio gael ei amnewid gydag atodlen syml o grantiau a benthyciadau sydd ar gael i ddeiliaid tai yn Sir y Fflint. 

 

Cyfeiriodd y Rheolwr Menter ac Adfywio at yr ystyriaethau allweddol fel y manylir yn yr adroddiad a thynnodd sylw at y blaenoriaethau fel y nodwyd yn adran 1.13.   Roedd yr atodlen presennol o grantiau a benthyciadau gan y gwasanaeth wedi’i atodi yn Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Gan gyfeirio at yr atodlen o grantiau a benthyciadau ar gael, gofynnodd y Cynghorydd Peers am ragor o wybodaeth ar gyfanswm y cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, nifer y grantiau unigol a oedd wedi’u darparu i ymgeiswyr, a manylion ar y broses ymgeisio.  Awgrymodd fod angen mwy o wybodaeth er mwyn cynghori unrhyw oedd â diddordeb mewn gwneud cais am fenthyciad neu grant ar sut i wneud cais.  Hefyd cododd y Cynghorydd Peers bryderon fod rhai eiddo yn parhau i fod yn wag yn sgil oedi i gael ‘gwarant gwaith’ gan ddatblygwyr tra bo tenantiaid yn cael eu lletya mewn llety dros dro.

 

Ymatebodd y Rheolwr Menter ac Adfywio at y pwyntiau a godwyd gan y Cynghorydd Peers ac eglurodd fod cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer benthyciadau gwelliannau tai o hyd at £35,000 mewn amgylchiadau penodol, ar gael i ddeiliaid tai ac i’w dalu yn ôl erbyn 2030.  Dywedodd fod gwybodaeth am y cynllun ar gael ar wefan y Cyngor a hefyd yn cael ei hyrwyddo’n uniongyrchol.  Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd Peers ar y mater o ‘warant gwaith’, rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio sicrwydd fod Swyddogion yn mynd i’r afael â’r mater.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Mared Eastwood yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Dan Rose.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r wybodaeth ddiweddaraf ar waith y tîm Adfywio Tai a chefnogi blaenoriaethau ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol; a

 

(b)       Nodi’r atodlen grantiau a benthyciadau a chefnogi’r broses ar gyfer

addasiad gydag awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Aelod Cabinet

Datblygiad Economaidd a Chefn Gwlad a’r Prif Swyddog

(Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) i amrywio’r atodlen wrth i

argaeledd cyllid neu ofynion newid.

 

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/04/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: