Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 10)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2022/23 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 10, and projects forward to year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa monitro cyllideb refeniw 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol hyd at fis 10.

 

Roedd yr adroddiad yn darogan sefyllfa’r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio effeithlonrwydd a rheoli costau, sef:

 

Cronfa’r Cyngor

·         Diffyg gweithredol o £0.693 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniadau cyflog a oedd wedi’u talu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.810 miliwn ers ffigwr y diffyg a adroddwyd ym Mis 9.

·         Rhagwelir y bydd balans y gronfa wrth gefn at raid sydd ar gael ar 31 Mawrth 2023 yn £7.024 miliwn 

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn yn £3.101 miliwn yn uwch na’r gyllideb.

·         Rhagwelir y byddai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2023 yn £3.373 miliwn.

 

             Helpodd Cyllid Caledi gan Lywodraeth Cymru i sicrhau dros £16 miliwn o gymorth ariannol uniongyrchol y flwyddyn flaenorol, ac roedd cyfanswm taliadau o £4.8 miliwn ar gyfer 2022/23 yn parhau i gael eu hawlio ar gyfer taliadau ategol Tâl Salwch Statudol a Hunan-ynysu, ynghyd â thaliadau uniongyrchol Prydau Ysgol am Ddim a Taliadau Tanwydd y Gaeaf o fewn eu cyfnodau cymwys.

 

            Bydd y risgiau agored sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad yn parhau i gael eu hadolygu’n ofalus.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad a’r effaith ariannol a amcangyfrifir ar gyllideb 2022/23;

 

(b)       Cymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen; a

 

(c)        Cymeradwyo trosglwyddo £0.200m o’r gronfa wrth gefn at raid i ail-lenwi Cronfa wrth Gefn i gynnal a Chadw yn y Gaeaf.

Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/03/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/03/2023

Accompanying Documents: