Manylion y penderfyniad

An Introduction to the North Wales Economic Ambition Board & Quarterly report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Information Only

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

Introduction to the Economic Ambition Board and quarterly update.


Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad a darparodd wybodaeth gefndir am Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

 

Rhoddodd Hedd Vaughan Evans, David Matthews a Henry Aron, Uchelgais Gogledd Cymru, gyflwyniad ar y cyd ar Fargen Dwf Gogledd Cymru a oedd yn cynnwys y pwyntiau canlynol:

 

  • Bargen Dwf Gogledd Cymru - Ch1 a diweddariad diwedd blwyddyn
  • Ein gweledigaeth
  • Egwyddorion
  • Amcanion
  • Buddsoddiad
  • Ein strwythur
  • Cyflawniadau 2021-2022
  • 5 Rhaglen:

o   Bwyd Amaeth a Thwristiaeth

o   Cysylltedd Digidol

o   Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel

o   Ynni Carbon Isel

o   Tir ac Eiddo

 

Croesawodd y Cynghorydd David Healey y prosiect a siaradodd o blaid y buddion y gellid eu cyflawni drwy greu cyfleoedd cyflogaeth, sgiliau ac amodau carbon niwtral.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at y dyhead ar dudalen 36 yr adroddiad, sef bod Gogledd Cymru mewn sefyllfa dda i ddod yn arweinydd byd-eang a gofynnodd a oedd y cynllun llanw yn cael ei gyflawni ac os oedd prosiectau eraill ar y gweill, gan nodi ffermydd gwynt a solar fel enghreifftiau. Cyfeiriodd y Cynghorydd Peers hefyd at y datblygiad lleol ar dir maes glas ym Manor Lane, Brychdyn, a oedd wedi’i leoli ger Airbus ac yn agos at Barth Menter Glannau Dyfrdwy a gofynnodd pa fath o waith fyddai’n cael ei greu ar y safle.

 

Mewn ymateb i’r sylwadau a’r cwestiynau a godwyd gan y Cynghorydd Peers, cyfeiriodd Henry Aron at y gwaith gyda Llywodraeth Cymru ar Strategaeth Ynni Rhanbarthol Gogledd Cymru a oedd yn rhoi golwg gyfannol ar dechnolegau a mathau eraill o ynni a fyddai angen eu datblygu ar draws Gogledd Cymru. Rhoddodd ddiweddariad ar gynnydd y prosiect llanw hefyd. Darparodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad lleol yn ymwneud â safle Warren Hall.

 

            Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y CynghorwyrDan Rose a Mike Peers.

PENDERFYNWYD:

Nodi’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2021-22.

 

 

Awdur yr adroddiad: Andrew Farrow

Dyddiad cyhoeddi: 20/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 11/10/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/10/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: