Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 7)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2022/23 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 7, and projects forward to year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn darparu

sefyllfa monitro cyllideb refeniw ddiweddaraf 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

 

Y sefyllfa a ragamcanwyd ar gyfer diwedd y flwyddyn oedd:

 

Cronfa’r Cyngor

·         Diffyg gweithredol o £0.094 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniad cyflog y byddai angen cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid anffafriol o £0.061 miliwn ers ffigwr y diffyg a adroddwyd ym mis 6

·         Rhagwelir y byddai balans wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2023 yn £4.055 miliwn (ar ôl effaith y dyfarniad cyflog terfynol) 

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn yn £3.321 miliwn yn uwch na’r gyllideb.

·         Rhagwelir y byddai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2023 yn £3.153 miliwn.

 

Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol lle cafodd ei gefnogi.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod y Cyllid Caledi gan Lywodraeth Cymru wedi helpu i sicrhau £16 miliwn o gymorth ariannol uniongyrchol y flwyddyn flaenorol, a byddai’r awdurdod yn parhau i hawlio taliadau yn 2022/23 ar gyfer taliadau ategol Tâl Salwch Statudol a Hunan-ynysu, ynghyd â thaliadau uniongyrchol Prydau Ysgol am Ddim o fewn eu cyfnodau cymwys.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r effaith ariannol a amcangyfrifir ar gyllideb 2022/23; a

 

(b)       Cymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen.

Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 20/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/12/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 06/01/2023

Accompanying Documents: