Manylion y penderfyniad

Raw Material Supplies

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

The Chief Officer (Housing & Assets), relayed the impact that Covid and Brexit has had on suppliers, and that it had created and continues to create a number of pressures for activities & works including the impact on the speed of a build and the costs of construction.  For example, the costs of timber and windows had increased 30-40% in the current market, and the waiting time for lift components had increased from 12 to up to 30 weeks wait.  Haulage had also been hugely impacted with the shortage of lorry drivers and how quickly goods could come into the Country.

 

He commented that the situation was likely to settle down within the next 12/18 months and added that Officers were currently reviewing all projects to identify which would continue and which would have to be put on hold.

 

Councillor Ron Davies moved that the Committee felt assured that the risk around raw material supplies was being managed.  This was seconded by Councillor Kevin Rush. 

 

            RESOLVED:

 

That the Committee feel assured that the risk around raw material supplies was being managed.Soniodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) am yr effaith roedd Covid a Brexit wedi’i chael ar gyflenwyr, a’i bod wedi creu, ac yn parhau i greu, llawer o bwysau ar gyfer gweithgareddau a gwaith gan gynnwys effaith ar gyflymder adeiladu a chost adeiladu.  Er enghraifft, roedd costau pren a ffenestri wedi cynyddu 30-40% yn y farchnad bresennol, ac roedd yr amseroedd aros ar gyfer cydrannau lifftiau wedi cynyddu o 12 wythnos i hyd at 30 wythnos.  Roedd effaith fawr wedi bod ar gludo nwyddau hefyd, gyda phrinder gyrwyr loriau a pha mor gyflym allai nwyddau gyrraedd y Wlad.

 

Dywedodd fod y sefyllfa’n debygol o dawelu o fewn y 12/18 mis nesaf a dywedodd fod Swyddogion yn adolygu pob prosiect ar hyn o bryd er mwyn nodi pa rai fyddai’n parhau a pha rai fyddai’n gorfod cael eu hoedi.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Ron Davies fod y Pwyllgor yn teimlo sicrwydd fod y risg o ran cyflenwadau deunydd crai yn cael ei rheoli. Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Kevin Rush. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn teimlo sicrwydd fod y risg o ran cyflenwadau deunydd crai yn cael ei rheoli.

Dyddiad cyhoeddi: 30/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau