Manylion y penderfyniad

Estyn Thematic Review Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide assurances on the Education Portfolio’s response to supporting learning and teaching during the Covid-19 pandemic.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad ac eglurodd yn ystod tymor yr hydref 2020, bod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Estyn gynnal adolygiad thematig o’r gwaith a wnaed gan adrannau addysg ym mhob cyngor yng Nghymru i gefnogi eu cymunedau sy'n dysgu mewn ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion yn ystod y cyfnod o fis Mawrth i fis Hydref 2020.  Roedd Estyn wedi gwneud pump prif argymhelliad i Lywodraeth Cymru a chynghorau i roi sylw iddynt.

 

            Roedd llythyr adolygiad cyntaf Sir y Fflint yn gadarnhaol iawn ac wedi’i gynnwys fel rhan o’r ddogfennaeth yn ymwneud â phroses hunanwerthuso blynyddol y Portffolio Addysg. Yn ystod tymor yr haf 2021, roedd Estyn wedi cynnal adolygiadau dilynol i ystyried y cynnydd a wnaed yn erbyn eu hargymhellion cychwynnol yn yr adolygiad thematig cenedlaethol.    Roedd yr adolygiad wedi arwain at ail lythyr at y Prif Weithredwr oedd yn rhoi lefel uchel o sicrwydd bod y Portffolio yn parhau i weithio’n effeithiol drwy ei adnoddau ei hun a thrwy ei gefnogaeth i ysgolion mewn partneriaeth â GwE, i sicrhau darpariaeth addysg o ansawdd i ddysgwyr, yn arbennig y rhai oedd yn cael eu hystyried y mwyaf diamddiffyn.

 

            Nid oedd yr ymateb gan Estyn angen ymateb swyddogol gan y Cyngor gan fod y gwaith a wnaed yn adolygiad thematig, nid arolwg o dan y fframweithiau rheoleiddio arferol.

 

Dywedodd yr Uwch-Reolwr, Gwella Ysgolion am y llythyr cadarnhaol oedd yn rhoi llawer o sicrwydd bod y Portffolio wedi parhau i weithio’n effeithio i ddarparu cefnogaeth i ysgolion a dysgwyr agored i niwed, i sicrhau bod darpariaeth addysg o ansawdd yn cael ei darparu drwy ail gam y pandemig.    Hefyd, soniodd am y gwaith a wnaed i wella darpariaeth ddigidol mewn ysgolion a groesawyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod gwaith effeithiol y Portffolio Addysg, ar y cyd â’r gwasanaeth rhanbarthol gwella ysgolion GwE, i sicrhau fod dysgwyr Sir y Fflint wedi parhau i gael darpariaeth addysgol effeithiol trwy’r pandemig Covid-19 yn cael ei gydnabod;

 

 (b)      Bod y cynnydd cadarnhaol a wnaed yn erbyn pob un o’r pump argymhelliad gan Estyn yn yr adolygiad thematig cenedlaethol gan y Portffolio Addysg ac ysgolion yn cael ei nodi; a

 

 (c)       Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant yn rhoi ystyriaeth i’r llythyr sicrwydd.

Awdur yr adroddiad: Claire Homard

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: