Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol i’w hystyried, gyda chyfarfodydd yn canolbwyntio ar bum prif elfen:  Strategaeth, Cyllid, Perfformiad, Partneriaethau a Rheoleiddio.   Byddai adroddiad Archwilio Cymru ar gynaliadwyedd ariannol yn cael ei gynnwys ym mis Medi.

 

Fel y nodwyd yn flaenorol, gofynnodd y Cynghorydd Richard Jones am adroddiad cynharach ar thema Tlodi yr oedd y Pwyllgor yn gyfrifol amdano yn awr, o ystyried pwysigrwydd y testun.   Croesawodd awgrym y Prif Weithredwr am gyfarfod arbennig ar y testun ar ddiwedd Gorffennaf, a chynnig hyn fel argymhelliad ychwanegol.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr y byddai rhaglenni gwaith i’r dyfodol y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu angen rhyw elfen o hyblygrwydd i ddelio â materion ychwanegol a risgiau a allai gael eu cyfeirio gan y Pwyllgor Adfer newydd.

 

 Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom am adroddiad ar ganlyniad ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (LlC) ar Gydbwyllgorau Cyfunol a'r goblygiadau ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.   Eglurodd y Prif Weithredwr na chafwyd unrhyw gynigion cadarn gan LlC eto ac y byddai unrhyw adroddiadau yn y dyfodol yn cael eu rhannu gyda’r Cabinet a'r Pwyllgorau perthnasol.

 

Yn amodol ar ychwanegu cyfarfod arbennig, cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Patrick Heesom a Richard Jones.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; fel y’i diwygiwyd yn y cyfarfod; a

 

(b)       Bod Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 21/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: