Manylion y penderfyniad

Arosfa

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide details of the new service model and the difference it will make for children and young people.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Integredig ac Arweinydd Oedolion yr adroddiad i roi manylion am y model gwasanaeth newydd. Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd y byddai’r gwasanaeth newydd yn cynnig cefnogaeth i bump o blant a’i fod yn rhan o gynllun strategol y Cyngor i leihau dibyniaeth ar leoliadau y tu allan i’r sir. Gwahoddodd yr Aelodau i ymweld â’r cyfleuster i gael gweld y gwaith adnewyddu a wnaed (yn amodol ar ofynion Covid). Gofynnodd yr Uwch Reolwr i’r Rheolwr Gwasanaeth - Anabledd Adferiad a Dilyniant roi gwybodaeth bellach am y model gofal a’r trefniadau rhannu’r gofal yn Arosfa.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddogion am eu trosolwg a dywedwyd fod yr adroddiad yn ysbrydoledig. Dywedodd y Rheolwr Adnoddau Plant fod yr awyrgylch yn y cyfleuster yn gynnes, cartrefol a gofalgar, a bod anghenion y plentyn yn cael y lle blaenaf.

 

Mynegodd y Cynghorydd Dave Mackie ei gefnogaeth i’r gwasanaeth ychwanegol a dywedodd fod y cyfle i leihau dibyniaeth ar wasanaethau drud y tu allan i’r sir i’w groesawu, ynghyd â’r potensial i gael mwy o lefydd i gynnig darpariaeth seibiant i helpu plant a’u teuluoedd yn Sir y Fflint.

 

Cynigiwyd derbyn yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Dave Wisinger ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Jean Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

Fod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd a wnaed yn Arosfa, ac yn cefnogi’r cyfle i gynnig cefnogaeth hyblyg ychwanegol i hyd at bump o blant a’u teuluoedd, ar unrhyw un adeg, gyda’r nod o gadw teuluoedd gyda’i gilydd ac yn agos at gartref.

 

Awdur yr adroddiad: Neil Ayling

Dyddiad cyhoeddi: 21/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: