Manylion y penderfyniad

Flintshire Connects Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on current service delivery and developments within Flintshire Connects Centres and to agree the future direction of the service in line with the Corporate Customer Service Strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin Adroddiad Blynyddol Sir y Fflint yn Cysylltu a oedd yn manylu ar berfformiad blynyddol Sir y Fflint yn Cysylltu, y gwasanaeth a oedd yn gyfrifol am ddarparu mynediad wyneb yn wyneb a digidol i wasanaethau’r Cyngor yn 2018/19.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod Sir y Fflint yn Cysylltu yn rhan annatod o Strategaethau Cwsmer a Digidol y Cyngor o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus hygyrch, ymatebol sy’n gost effeithiol ac o ansawdd uchel. Fel rhan o broses cynllunio busnes y Cyngor, bu i Sir y Fflint yn Cysylltu gwblhau adolygiad o’i strwythur yn 2018/19 a arweiniodd at effeithlonrwydd o £46k, gan osgoi unrhyw effaith andwyol ar fynediad cwsmeriaid at wasanaethau.

 

                        Roedd yr adroddiad yn cynnwys trosolwg o berfformiad yn 2018/19 a gwybodaeth yn ymwneud â galw gan gwsmeriaid yn dilyn gweithrediad y strwythur diwygiedig.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi perfformiad uchel a bodlonrwydd cwsmeriaid ar draws Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu;

 

 (b)      Cefnogi’r adolygiad o’r gwasanaethau a gefnogir gan Sir y Fflint yn Cysylltu yn 2019/20; a

 

 (c)       Nodi rôl bwysig Sir y Fflint yn Cysylltu, i gefnogi Strategaethau Cwsmer a Digidol y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Rebecca Jones

Dyddiad cyhoeddi: 03/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 22/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/10/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/10/2019

Accompanying Documents: