Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol presennol i’w hystyried, cyfeiriodd yr Hwylusydd at gyfarfod arbennig yn y Fflint ar 17 Gorffennaf i ystyried y Strategaeth Tlodi Bwyd, byddai manylion yn cael eu cadarnhau drwy e-bost.  Hefyd, dywedodd y byddai’r cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 19 Medi angen cael ei symud i 26 Medi. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Dolphin am eitem ar orfodi cytundebau rhent a gwirio eiddo.   Dywedodd y Cynghorydd Attridge y gallai hyn gael ei gynnwys mewn adroddiad ar reoli tai yn gyffredinol.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Hardcastle a fyddai’n bosibl adfer yr arfer o ymweld ag ystadau – lle gwahoddwyd Aelodau lleol i fynd gyda swyddogion oedd yn cynnal gwiriadau ar eiddo yn eu ward.    Dywedodd y Cynghorydd Attridge mai cyfrifoldeb Swyddogion Tai oedd y gwaith hwn. 

 

Yn ystod trafodaeth, dywedodd Aelodau am eu profiadau unigol o roi gwybod am faterion tai. 

 

Yn dilyn sylwadau gan y Cynghorydd Ron Davies, dywedodd y Cynghorydd Attridge fod y mater o droliau archfarchnad yn cael eu hepgor wedi’i godi yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd.  Cyunodd y byddai copi o’r nodyn briffio yn cael ei rannu yn dilyn y cyfarfod. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 27/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/06/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: