Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2022.

 

Materion yn codi

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at baragraff 37 ar dudalen 4 y cofnodion lle’r oedd yr Hwylusydd wedi cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y cyfarfod ar y cyd â’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant.  Dywedodd nad oedd yn nodi’r pwrpas a oedd i fynd i’r afael â pharcio cerbydau y tu allan i ysgolion. 

 

Yna, cyfeiriodd y Cynghorydd Peers at dudalen 5 y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Gosod Cyllideb 2023/23 a oedd yn Rhan 2 a gofynnodd a fyddai Aelodau cael gweld y cwestiynau cyn trafod yng nghyfarfod y Cyngor Llawn.  

 

Wrth ymateb, cadarnhaodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu fod y Swyddogion Cyllid wedi nodi’r cwestiynau a godwyd yn y cyfarfodydd a oedd wedi cael eu casglu.   Gan fod y rhain yn Rhan 2 ac nad oedd modd eu cyhoeddi yn y cofnodion, cytunodd i siarad â’r Swyddogion perthnasol i holi a fyddai modd iddo gael copi.

 

Cafodd y cofnodion eu cymeradwyo, fel a gynigiwyd ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Dan Rose a’r Cynghorydd Mike Allport.

 

          PENDERFYNWYD:

 

          Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 10/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/01/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: