Manylion y penderfyniad

Strategic Equality Plan Annual Report 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the 2021/22 annual report for the Strategic Equality Plan.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod y Cyngor wedi cyhoeddi ei amcanion cydraddoldeb a Chynllun Cydraddoldeb Strategol pedair blynedd ym mis Ebrill 2020, gan gyflawni gofynion Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

 

Nod yr amcanion cydraddoldeb oedd mynd i’r afael â’r materion mwyaf sylweddol a meysydd o anghydraddoldeb y mae pobl gyda nodweddion gwarchodedig (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol) yn eu hwynebu.

 

Dywedodd y Rheolwr Corfforaethol - Rhaglen Gyfalaf ac Asedau fod Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru, i lunio adroddiad blynyddol a ddylai amlinellu cynnydd gyda Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a chyflawni'r amcanion cydraddoldeb, a’i fod yn cael ei gyhoeddi ar 31 Mawrth bob blwyddyn.  Roedd adroddiad blynyddol y Cyngor yn amlygu cynnydd y Cyngor i roi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar waith a diwallu’r amcanion cydraddoldeb yn ystod 2021/22.  Cafodd y Cynllun ei atodi i’r adroddiad, gan nodi’r cyflawniadau a’r meysydd i’w gwella.  

 

Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn adroddiad pwysig ac eang, gyda gwybodaeth am y gwaith cadarnhaol y mae’r Cyngor yn ei wneud, a beth oedd yn cael ei wneud yn gydweithredol i wella pethau i bobl yn ein cymunedau.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r cynnydd yn ystod y flwyddyn i gyflawni’r amcanion statudol mewn perthynas â chydraddoldeb; a

 

(b)       Cefnogi’r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021/2022, cyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol ar wefan y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Fiona Mocko

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/03/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/03/2023

Accompanying Documents: