Manylion y penderfyniad

To present the annual self-evaluation report of Education Services in Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

The Education & Youth Portfolio undertakes an annual self-evaluation of the provision of education services to provide assurance to members that standards of education in Flintshire are good and that the needs of children and young people are being met. The report is produced in line with the Estyn Inspection Framework for Local Government Education Services.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Eastwood yr adroddiad ac eglurodd fod y Portffolio Addysg ac Ieuenctid yn cynnal hunanwerthusiad blynyddol trwyadl o'i berfformiad a'i wasanaethau i roi sicrwydd i'r Cyngor ar ansawdd gwasanaethau addysg yn Sir y Fflint.

 

Nododd yr adroddiad gryfderau a meysydd i’w gwella ymhellach ac adlewyrchwyd y meysydd hynny i’w gwella wedyn yng Nghynllun Gwella’r Cyngor a Chynllun Busnes y Portffolio ei hun.

 

Yn dilyn ailgyflwyno’r holl weithgarwch arolygu gan Estyn o fis Ebrill 2022 ymlaen, roedd adroddiad gwerthuso’r Portffolio eleni yn adrodd yn erbyn fframwaith Estyn ar gyfer Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol. Roedd yr adroddiad wedi'i strwythuro i roi sicrwydd i'r Cyngor ar draws y tri maes arolygu, sef:

  • Canlyniadau
  • Ansawdd y Gwasanaethau Addysg (yn cynnwys Gwasanaethau Ieuenctid)
  • Arweinyddiaeth a Rheoli

 

Cafodd yr holl feysydd arolygu eu gwerthuso’n fanwl ar gyfer y cyfnod 2022-2023 ac roedd pob un yn dod i ben gyda chasgliad o feysydd pellach a nodwyd ar gyfer gwelliant i sicrhau darpariaeth barhaus o wasanaethau addysg o safon i drigolion Sir y Fflint. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys crynodeb o gynnydd yn erbyn y pedwar argymhelliad o arolwg Estyn o Wasanaethau Addysg Sir y Fflint yn 2019.

 

Casgliad cyffredinol yr adroddiad hunanwerthuso oedd bod gwasanaethau addysg yn Sir y Fflint yn gadarn, yn cefnogi plant a phobl ifanc yn effeithiol ac yn cynnig gwerth da am arian.

 

Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant yr wythnos flaenorol lle cafodd ei groesawu a’i gefnogi.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Derbyn canlyniad adroddiad hunanwerthuso blynyddol y Portffolio Addysg ar ansawdd gwasanaethau addysg ar gyfer cyfnod 2022-23;

 

(b)       Cyflwyno unrhyw sylwadau i'r Tîm Portffolio.

Awdur yr adroddiad: Claire Homard

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/09/2023

Accompanying Documents: