Manylion y penderfyniad

Comments, Compliments & Complaints

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Annual Comments, Compliments & Complaints report.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu wybodaeth gefndir i’r adroddiad gan nodi fod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn wasanaeth a oedd yn canolbwyntio ar bobl ac yn cefnogi miloedd o drigolion Sir y Fflint, ac er bod rhai trigolion wedi croesawu’r gefnogaeth ac wedi rhoi adborth cadarnhaol, nid oedd eraill o’r un farn ac fe arweiniodd hyn at gwynion. Trosglwyddodd yr awenau i’r Swyddog Cwynion i egluro’r ystadegau.

 

Rhoddodd y Swyddog Cwynion ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Cymdeithasol Plant drosolwg cryno o’r adroddiad ar gyfer y ddau faes yn cynnwys:-

 

·         Trosolwg o gwynion

·         Cam 2 (Archwiliad Annibynnol)

·         Ombwdsmon

·         Gwersi a ddysgwyd

 

Wrth grynhoi, dywedodd fod 212 sylw o ganmoliaeth wedi cael eu derbyn ar draws y gwasanaeth a bod nifer y cwynion wedi amrywio ond wedi parhau’n gyson.

 

Cytunodd y Cynghorydd Mackie bod yr adroddiad yn debyg i adroddiadau blaenorol a bod y cwynion yn cael eu trin yn briodol. Dywedodd hefyd fod pobl yn fwy tebygol o gwyno ac roedd yn falch iawn o weld fod cymaint o ganmoliaethau wedi dod i law. Cytunodd y Cynghorydd McGuill gyda’r Cynghorydd Mackie a dywedodd ei bod hithau wedi’i phlesio gyda sut yr oedd arferion yn cael eu haddasu o ganlyniad i’r cwynion a dderbyniwyd.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Linda Thomas a’i eilio gan y Cynghorydd Hilary McGuill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau’n croesawu effeithiolrwydd y drefn ganmoliaethau a bod gwersi’n cael eu dysgu i wella darpariaeth y gwasanaeth.

Awdur yr adroddiad: Jane Davies

Dyddiad cyhoeddi: 24/11/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/09/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: