Manylion y penderfyniad

Council Plan 2022/23 End of Year Performance Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To review the Council Plan annual out-turn of progress against the Council Plan priorities identified for 2022/23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod Cynllun y Cyngor 2022/23 wedi’i fabwysiadu gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2022. Roedd yr adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o berfformiad cynnydd yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a nodwyd ar gyfer 2022-23 ar ddiwedd y flwyddyn (Ch4).

 

Roedd yr adroddiad sefyllfa derfynol ar gyfer Cynllun y Cyngor 2022/23 yn dangos bod 77% o weithgareddau’n gwneud cynnydd da. Roedd 62% o’r dangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu ragori eu targedau ar gyfer y flwyddyn.

 

Roedd hwn yn adroddiad yn seiliedig ar eithriadau oedd yn canolbwyntio ar feysydd

perfformiad nad oedd yn cyflawni eu targedau ar hyn o bryd.

 

            Croesawodd y Cynghorydd Hughes y ddogfen a oedd wedi cael ymateb da yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol.  Soniodd am gwblhau “Gwneud y prosesau i hawlio prydau ysgol am ddim mor hawdd â phosibl er mwyn cynyddu’r canran sy’n cofrestru yn erbyn hawliad” ac fe holodd am y ffigyrau ar gyfer haf 2023.  Eglurodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) bod y wybodaeth wrthi’n cael ei chasglu gan y 14 o ysgolion a ddarparodd y rhaglen “bwyd a hwyl” ac y byddai’r wybodaeth yn cael ei rhannu gydag Aelodau pan fyddai ar gael.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y lefelau o gynnydd a hyder o ran cyflawni’r blaenoriaethau fel y manylir yng Nghynllun y Cyngor 2022/23 yn cael eu cymeradwyo a’u cefnogi;

 

(b)       Bod y perfformiad cyffredinol yn ôl mesurau / dangosyddion perfformiad Cynllun y Cyngor 2022/23 yn cael ei gymeradwyo a’i gefnogi;

 

(c)        Bod y Cabinet yn cael sicrwydd drwy’r eglurhad a roddwyd ar gyfer y meysydd hynny sy’n tangyflawni.

Awdur yr adroddiad: Sam Perry

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/09/2023

Accompanying Documents: