Manylion y penderfyniad

Resilience & Capacity within Streetscene & Transportation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an overview of the ongoing staffing issues, which are impacting the resilience and capacity of the existing Fleet Services and Waste Strategy teams to respond to service demands and deliver service priorities effectively and flexibly, along with proposed solutions.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad ac eglurodd fod y portffolio Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth wedi profi sawl problem dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda recriwtio staff, cadw staff ac absenoldebau hirdymor a oedd wedi effeithio ar wytnwch a chapasiti’r timau presennol.

 

Rhagwelwyd y byddai’r galw ar y portffolio yn parhau i gynyddu wrth i ddeddfwriaeth gael ei diweddaru neu ei chyflwyno ac roedd y pwysau i ddarparu gwasanaethau ychwanegol neu newydd yn lluosogi.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg i Aelodau o’r problemau staffio parhaus o fewn y portffolio, a oedd yn effeithio ar wytnwch a chapasiti’r timau presennol i ymateb i ofynion gwasanaethau a darparu blaenoriaethau gwasanaethau’n effeithiol ac yn hyblyg.

 

Cyflwynodd yr adroddiad gynigion i fynd i’r afael â’r materion o ran gwytnwch a chapasiti o fewn y portffolio mewn dau faes allweddol: gwasanaethau fflyd a’r strategaeth wastraff. Nid oedd y cynigion angen unrhyw newidiadau strwythurol ac nid oeddent yn rhoi unrhyw weithwyr presennol mewn perygl. Roedd y meysydd hynny o’r portffolio wedi eu nodi fel rhai risg uchel, lle roedd angen capasiti cynyddol i sicrhau fod y gwasanaeth yn parhau yn wydn gan sicrhau fod targedau statudol yn cael eu bodloni, fod dyletswyddau cyfreithiol yn cael eu gwireddu a bod y galw a ragwelir ar gyfer y dyfodol yn cael ei fodloni.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) fod rôl y Rheolwr Fflyd yn un statudol ac fel y rheolwr trafnidiaeth rhagnodedig ar drwydded y gweithredwr, roedd yn ofynnol iddo sicrhau fod y gofynion cyfreithiol ar gyfer cludo nwyddau ar y ffyrdd yn cael eu bodloni. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Fod yr heriau a wynebir gan y portffolio yn nhermau gwytnwch staff a chapasiti yn cael eu cydnabod a bod y risgiau cysylltiedig a amlygwyd yn cael eu nodi; a

 

(b)       Bod y cynigion y manylir arnynt yn yr adroddiad yn cael eu cefnogi, a fyddai’n golygu fod angen dyrannu cyllideb ychwanegol ar gyfer creu y swyddi ychwanegol canlynol:

  • Gwasanaethau Fflyd - dwy swydd ychwanegol i gefnogi darpariaeth a darparu gwytnwch.
  • Y Strategaeth Wastraff - tair swydd swyddog ailgylchu a chydymffurfedd data ychwanegol

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 10/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 18/07/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/07/2023 - Cabinet

Accompanying Documents: