Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2022/23 (Outturn)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the Outturn Capital Programme information for 2022/23

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r sefyllfa derfynol ar gyfer 2022/23 ynghyd â newidiadau i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter olaf.

 

Bu gostyngiad net yng nghyllideb y Rhaglen Gyfalaf (o £12.735 miliwn) yn ystod y chwarter diwethaf a oedd yn cynnwys:

 

  • Gostyngiad cyllideb net yn y rhaglen (o £6.382 miliwn) (Gweler Tabl 2 - Cronfa’r Cyngor

(£4.243 miliwn), Y Gronfa Refeniw Tai (£2.139 miliwn);

  • Swm i’w gario ymlaen i 2023/24, wedi’i gymeradwyo ym mis 9 o (£3.060 miliwn) wedi ei wrthbwyso’n rhannol

drwy wrthdroi’r swm a gaiff ei Gario Ymlaen o £0.245 miliwn;

  • Newid grant Cynnal a Chadw Ysgolion (£2.524 miliwn) a grant Anghenion Dysgu Ychwanegol

(£1.001 miliwn) (i gyd o Gronfa’r Cyngor);

  • Arbedion a ddynodwyd yn y sefyllfa derfynol (o £0.013 miliwn) (Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwir wariant ar gyfer y flwyddyn oedd £55.013 miliwn.

 

Gwarged gyllido’r sefyllfa derfynol o Raglen Gyfalaf 2024/25 oedd £4.313 miliwn. Cafodd Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 ei chymeradwyo ar 24 Ionawr 2023 gan gyfrif £3.376 miliwn o arian dros ben y flwyddyn bresennol tuag at y rhaglen a gadael gwarged a ragamcanir o £0.365 miliwn. Fe gafodd y sefyllfa derfynolar gyfer 2022/23 yr effaith o warged sefyllfa gyllido agoriadol diwygiedig o £1.302 miliwn, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffrydiau cyllido eraill.

 

Eglurodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd fod yr adroddiad wedi ei ystyried yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol ac ni wnaed unrhyw sylwadau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad cyffredinol;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau cario ymlaen; a

 

(c)        Chymeradwyo’r dyraniadau ychwanegol.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 10/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 18/07/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/07/2023 - Cabinet

Accompanying Documents: