Manylion y penderfyniad

Homelessness and Rough Sleeper Update Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To note the update report and continue to support the work being undertaken by the Housing and Prevention Service.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad ac eglurodd fod digartrefedd yn wasanaeth statudol sy’n parhau i fod dan bwysau sylweddol ar ôl y pandemig a’r heriau pellach yn ymwneud â’r argyfwng costau byw a’r argyfwng tai.

 

Roedd yr angen i gynnig llety a chefnogaeth i bawb a oedd yn ddigartref ac mewn perygl o gysgu allan yn ystod y pandemig yn heriol.  Fodd bynnag, roedd wedi rhoi cyfle unigryw i ymgysylltu â nifer fawr o bobl na fyddent yn hanesyddol wedi cael yr un lefel o gymorth ac nad oeddent efallai wedi cyflawni canlyniadau llesiant neu dai cadarnhaol.

 

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth Tai ac Atal fod marchnad dai’r sector preifat yn lleol yn gweld heriau sylweddol gyda llai o eiddo ar gael bob blwyddyn a llawer o landlordiaid yn gadael y farchnad.  Creodd hynny ddigartrefedd wrth i eiddo gael eu gwerthu, preswylwyr yn cael cais i adael a llai o eiddo ar gael gan olygu bod tai yn gynyddol anfforddiadwy.

 

Yn sgil newidiadau i Ddeddf Tai Cymru 2014 a chyflwyno unfed categori ar ddeg o Angen Blaenoriaethol ar gyfer cysgu allan a’r rheiny sydd mewn perygl o gysgu allan, llwyddwyd i gynnal y dull “peidio â gadael neb allan” a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig ac sydd bellach wedi sefydlu’r egwyddor yn gadarn ar sail gyfreithiol fel arfer safonol yng Nghymru.

 

O ganlyniad, bydd dyletswyddau llety yn ddyledus i fwy o bobl a bydd hynny’n creu cynnydd sylweddol yn y galw a'r gost i letyau digartref sydd eisoes dan bwysau.

 

Diolchodd y Cynghorydd Jones i'r Rheolwr Gwasanaeth Tai ac Atal a'i dîm am weithredu'n rhagweithiol wrth ymdrin â digartrefedd mewn amgylchiadau anodd.  Cytunodd y Cynghorwyr Roberts a Bibby.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi'r adroddiad diweddaru a pharhau i gefnogi'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y Gwasanaeth Tai ac Atal.

Awdur yr adroddiad: Martin Cooil

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 25/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/04/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 05/05/2023

Accompanying Documents: