Manylion y penderfyniad

Planning for Dark Night Skies SPG

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To formally adopt a Supplementary Planning Guidance Note on Planning for Dark Night Skies relating to lighting in the Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), following earlier adoption by Wrexham and Denbighshire.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad ac eglurodd fod Sir y Fflint, ynghyd â Chynghorau Wrecsam a Sir Ddinbych, wedi llunio a mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol ar y cyd yn ymwneud â dylunio a datblygu o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.  Yn dilyn hynny, cynhyrchwyd arweiniad pellach ar y cyd yn ymdrin â mater penodol golau a llygredd golau o fewn yr AHNE, gyda'r nod o ostwng ei lefel er mwyn cynorthwyo i sicrhau statws awyr dywyll i'r AHNE.

 

Roedd y canllawiau wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ym mhob un o ardaloedd y tri Chyngor ac wedi'u hystyried gan y Gr?p Strategaeth Cynllunio a argymhellodd bod y Cabinet yn ei fabwysiadu.  Roedd Cynghorau Sir Ddinbych a Wrecsam eisoes wedi mabwysiadu'r canllawiau yn ffurfiol ac er mwyn rhoi’r pwys mwyaf arno fel ystyriaeth gynllunio berthnasol, roedd y Cabinet yn ceisio ei fabwysiadu.

 

Croesawodd y Cynghorwyr Healey a Johnson yr adroddiad, gan nodi ei fod wedi ei fabwysiadu gan Gynghorau Sir Ddinbych a Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo argymhelliad y Gr?p Strategaeth Gynllunio i fabwysiadu'n ffurfiol y Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Awyr Dywyll y Nos.

Awdur yr adroddiad: Andy Roberts

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 25/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/04/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 05/05/2023

Accompanying Documents: