Manylion y penderfyniad

Draft Statement of Gambling Policy Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for the Draft Statement of Gambling Policy 2023 – 2026.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell y Datganiad Drafft o’r Polisi Gamblo i’w ystyried cyn ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn ar 20 Mehefin 2023.

 

Roedd gofyn i’r Cyngor adolygu eu Datganiad o Bolisi Gamblo yn unol â gofynion y Ddeddf Gamblo 2005.   Pwrpas y Polisi oedd gosod yr egwyddorion y byddai’r awdurdod lleol yn eu cymhwyso wrth gyflawni ei rôl o dan y Ddeddf.

 

Mae’n rhaid i’r Polisi gynnwys amcanion yngl?n â’r canlynol:

·         Atal gamblo rhag bod yn ffynhonnell o drosedd ac anhrefn, bod yn gysylltiedig â throsedd ac anhrefn, na chael ei ddefnyddio i gefnogi trosedd;

·         Sicrhau bod gamblo’n cael ei wneud yn deg ac yn agored; ac

·         Amddiffyn plant neu bobl ddiamddiffyn eraill rhag niwed neu gamfanteisio drwy gamblo.

 

Ymgynghorwyd â’r cyrff perthnasol a’r partïon â diddordeb ac ni dderbyniwyd unrhyw ymateb.

 

Roedd y Polisi wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor Trwyddedu ar 1 Mawrth 2023 ac fe dderbyniwyd cefnogaeth a’i argymell i’r Cyngor Llawn ei gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Datganiad o Bolisi Gamblo yn cael ei gefnogi cyn ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn.

Awdur yr adroddiad: Gemma Potter

Dyddiad cyhoeddi: 22/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 23/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 02/06/2023

Accompanying Documents: