Manylion y penderfyniad

Corporate Self-Assessment 2021-22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To report on the findings and improvement plan following the completion of the Corporate Self-Assessment 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad ac eglurodd fod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn gosod dyletswydd i adrodd ar berfformiad a dywedodd ‘Rhaid i Gyngor gynhyrchu adroddiad hunanasesu ar gyfer pob blwyddyn ariannol.  Rhaid i’r adroddiad nodi ei gasgliadau yngl?n ag i ba raddau y mae wedi bodloni’r gofynion perfformiad yn ystod y flwyddyn honno, ac unrhyw gamau y mae’n bwriadu eu cymryd, neu y mae eisoes wedi’u cymryd, i gynyddu’r graddau y mae’n bodloni’r gofynion perfformiad.’

 

Roedd proses tri cham wedi’i datblygu:

 

Cam un – dadansoddi a gwerthuso ‘wrth ddesg’.

Cam dau - canfod barn, ymgynghori ac ymgysylltu.

Cam tri - cyhoeddi’r asesiad terfynol a’r cynllun gwella.

 

            Fel sefydliad, roedd canlyniadau'r Hunanasesiad Corfforaethol wedi nodi bod tystiolaeth dda o berfformiad yn erbyn yr asesiad, gan sgorio rhwng arfer da ac arfer gorau mewn 79% o'r cwestiynau a ofynnwyd.  Mewn 15% o'r cwestiynau, nodwyd bod tystiolaeth dda / mwy o dystiolaeth yn ofynnol ac mewn 6% bod angen gweithredu pellach.

 

Roedd y thema / cwestiwn a gafodd sgôr ‘yr arfer orau un’ a nodwyd yn yr Hunanasesiad yn ymwneud â Thema F – Gweithio mewn Partneriaeth.  Cafodd dwy thema / cwestiwn y sgôr ‘mae tystiolaeth yn bodoli ond mae angen gweithredu pellach’ yn ymwneud â Thema B – Cynllunio a Rheoli Adnoddau a Thema G – Ymgysylltu â Chwsmeriaid a’r Gymuned.

 

            Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai ymgynghoriad gyda'r gweithlu, undebau llafur ac Aelodau ar y ddogfen ac y byddai'r tair thema a amlinellwyd uchod yn cael eu hailystyried.  Ychwanegodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod gweithdy Aelodau yn cael ei drefnu ar gyfer Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Cabinet gan fod y ddogfen yn cael ei hadrodd i bob un o'r Pwyllgorau hynny.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod canfyddiadau’r Hunanasesiad Corfforaethol 2021/22 yn cael eu derbyn a’u cymeradwyo; a

 

(b)       Bod y cyfleoedd ar gyfer gwella a nodwyd yn yr Hunanasesiad Corfforaethol 2021/22 yn cael eu cefnogi a’u cymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 25/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/04/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 05/05/2023

Accompanying Documents: