Manylion y penderfyniad

North Wales Energy Strategy & Action Plan and Local Area Energy Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

Adoption of Regional Energy Strategy & Action Plan and support for development of Local Area Energy Plans

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad i ystyried a chefnogi mabwysiadu’r Strategaeth Ynni Rhanbarthol a Chynllun Gweithredu a cheisio cefnogaeth ar gyfer datblygu Cynlluniau Ynni Ardal Leol. 

 

Cyflwynodd y Rheolwr Rhaglen Newid Hinsawdd yr adroddiad.   Darparodd wybodaeth gefndirol a chyfeiriodd at y Strategaeth Ynni a Chynllun Gweithredu Gogledd Cymru, a Chynllun Ynni Ardal Leol, fel y nodwyd yn yr adroddiad.  Dywedodd bod y gwaith ar yr LAEP wedi dechrau ym mis Ionawr 2023, ac er fod angen cadarnhau’r llinell amser, roedd yn debygol y byddai LAEP Sir y Fflint yn cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2023.  Cynigwyd y byddai diweddariadau blynyddol ar gynnydd yn cael ei ddarparu i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd a’r Cabinet er mwyn sicrhau goruchwyliaeth democrataidd effeithiol o gynnydd ac i ddylanwadu a phenderfynu ar gamau gweithredu wrth symud ymlaen.  Roedd Cynllun Gweithredu Strategaeth Ynni Gogledd Cymru a chasgliad o gamau gweithredu lle roedd Awdurdodau Lleol wedi’u canfod fel yr Arweinwyr o fewn y Cynllun Gweithredu Strategaeth Ynni Gogledd Cymru, wedi’u hatodi i’r adroddiad.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Mike Peers sylw ar y diffyg manylion o ran LAEP Sir y Fflint yn yr adroddiad a chyfeiriodd at y dyddiad cwblhau arfaethedig o Ragfyr 2023.  Eglurodd y Rheolwr Rhaglen mai dim ond newydd ddechrau oedd datblygiad LAEP Sir y Fflint ac roedd gwaith yn mynd rhagddo ar y data i ddatblygu’r Cynllun yn Sir y Fflint a chanfod budd-ddeiliaid mewnol ac allanol oedd angen bod ynghlwm. Eglurodd fod y diweddariadau ar gynnydd y cyfeiriwyd atynt yn adran 1.11 yr adroddiad ar gyfer y Cynllun Rhanbarthol a’r LAEP.

 

Diolchodd y Cynghorydd Peers i’r Rheolwr Rhaglen am y diweddariad ar lafar a gofynnodd fod cynllun gweithredu ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno i ddarparu manylion o gysylltiadau, llinellai amser a chynnydd ar gyfer LAEP Sir y Fflint.  Cytunodd y Rheolwr Rhaglen i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig cyn gynted â phosibl.  Awgrymodd y Prif Swyddog y gallai LAEP Sir y Fflint gael ei gynnwys fel eitem ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor fel y gallai drafft o’r Cynllun lleol gael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorwyr Dan Rose a Mared Eastwood.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cefnogi’r Strategaeth Ynni a Chynllun Gweithredu Gogledd Cymru atodedig; a

 

(b)       Nodi dechrau Cynllunio Ynni Ardal Leol yn y sir.                                                                                                

 

 

Awdur yr adroddiad: Alex Ellis

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/04/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: