Manylion y penderfyniad

Council Tax Setting for 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To set the Council Tax charges for 2023-24 as part of the Council’s wider budget strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Refeniw a Chaffael yr adroddiad i bennu taliadau Treth y Cyngor a phenderfyniadau statudol cysylltiedig yn ffurfiol ar gyfer 2023/24 yn rhan o strategaeth ehangach y gyllideb ar sail y penderfyniad a wnaed ar yr eitem flaenorol.  Gofynnwyd i'r Aelodau gymeradwyo parhad cynllun Premiwm Treth y Cyngor a'r arfer i swyddogion dynodedig arwain ar achosion cyfreithiol ar ran y Cyngor.

 

Roedd lefel gyffredinol Treth y Cyngor yn cynnwys tri phraesept ar wahân a oedd yn rhan o’r cyfanswm a godwyd ar bob eiddo.  Roedd y cynnydd o 3.99% yn elfen y Cyngor yn bodloni disgwyliadau o ran fforddiadwyedd a byddai, ynghyd â chyllid llywodraeth ganolog a'r Grant Cynnal Refeniw, yn helpu i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen ac yn cynnal graddfa a chymhlethdod y galw am wasanaethau.  Roedd y cyfanswm a godwyd gan Dreth y Cyngor yn cynnwys cyfanswm praesept y Cyngor Sir o £101,126,334; cyfanswm praesept Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Gogledd Cymru o £21,922,318; a phraesept gyfunol o £3,421,107 ar draws pob Cyngor Tref a Chymuned.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Ian Roberts a Paul Johnson.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Richard Jones sylwadau ar y gostyngiad parhaus yn y cynnydd blynyddol yng Nghyllid Allanol Cyfun y Cyngor gan Lywodraeth Cymru a oedd yn effeithio ar drigolion o ran lefelau Treth y Cyngor.

 

Cafodd ei sylwadau eu cydnabod gan y Cynghorwr Chris Bithell a gyfeiriodd at yr effaith a gaiff llai o gyllid canolog ar wasanaethau’r Heddlu.

 

Roedd yr argymhellion wedi’u cynnig a’u heilio, ac felly cafwyd pleidlais ar bob un o’r argymhellion a chawsant eu derbyn.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Treth y Cyngor 2023/24 yn cael ei gosod fel y nodir yn Atodiad 1 i'r adroddiad;

 

(b)       Cymeradwyo parhau â’r polisi o beidio â rhoi gostyngiad yn lefel taliadau Treth y Cyngor 2023/24 ar gyfer ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor.  Yn ogystal â hyn, pan nad yw eithriadau’n berthnasol, codi cyfradd Premiwm Treth y Cyngor o 75% yn uwch na chyfradd safonol Treth y Cyngor ar anheddau gwag hirdymor dynodedig a 100% ar ail gartrefi o 1 Ebrill 2023; a

 

(c)       Cymeradwyo swyddogion dynodedig i fynd ymlaen â chamau cyfreithiol ac ymddangos ar ran y Cyngor yn Llys yr Ynadon am drethi heb eu talu.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 17/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/02/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/02/2023 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: