Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 8)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2022/23 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 8, and projects forward to year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfamonitro cyllideb refeniw 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

 

Y sefyllfa a ragwelwyd ar gyfer diwedd y flwyddyn oedd:

 

Cronfa’r Cyngor

·         Diffyg gweithredol o £0.352 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniadau cyflog y byddai angen eu talu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid anffafriol o £0.258 miliwn ers ffigwr y diffyg a adroddwyd ym Mis 7

·         Rhagwelir y bydd balans y gronfa wrth gefn at raid sydd ar gael ar 31 Mawrth 2023 yn £3.797 miliwn 

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn yn £3.076 miliwn yn uwch na’r gyllideb.

·         Rhagwelir y byddai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2023 yn £3.398 miliwn.

 

             Helpodd Cyllid Caledi gan Lywodraeth Cymru i sicrhau £6 miliwn o gymorth ariannol uniongyrchol y flwyddyn flaenorol, ac roedd taliadau ar gyfer 2022/23 yn parhau i gael eu hawlio ar gyfer taliadau ategol Tâl Salwch Statudol a Hunan-ynysu, ynghyd â thaliadau uniongyrchol Prydau Ysgol am Ddim  a Taliadau Tanwydd y Gaeaf o fewn eu cyfnodau cymwys.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad a’r effaith ariannol a amcangyfrifir ar gyllideb 2022/23;

 

(b)       Cefnogi’r cais am ddwyn arian ymlaen; a

 

(c)        Bod y Gronfa wrth Gefn at Raid yn cael ei chynyddu £2.4 miliwn o’r dyraniad Cymorth Refeniw ychwanegol a gafwyd ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2022/23 i wella’r lefel sydd ar ôl i ddiogelu’r Cyngor rhag risgiau a digwyddiadau eraill na ellir eu rhagweld.

Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/01/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/01/2023

Accompanying Documents: