Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Information Only

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol a’r adroddiad Olrhain Camau Gweithredu.  Dywedodd fod eitem ychwanegol ar y Strategaeth Cludiant Integredig wedi cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor i’w gynnal ar 16 Mai, a bod eitem ar y Cynllun Pontio

Cerbydau Allyriadau Isel wedi’i drefnu ar gyfer cyfarfod i’w gynnal ar 11 Gorffennaf 2023.  Gwahoddwyd yr Aelodau i godi unrhyw eitemau eraill yr oeddent yn dymuno eu cynnwys ar y Rhaglen. 

 

Cyfeiriodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar yr adroddiad Olrhain Camau Gweithredu a oedd ynghlwm yr adroddiad a dywedodd fod gwaith yn parhau i gwblhau’r ddau gam gweithredu oedd yn weddill.

 

Mewn ymateb i gais gan y Cynghorydd Mike Peers am ddiweddariad ar y mater o barcio tu allan i ysgolion a gafodd ei ystyried ar y cyd â’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), dywedodd fod y gwaith ar ddrafftio cylch gorchwyl yn mynd rhagddo ac y byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno yn fuan i’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi ac Addysg, Ieuenctid a Diwylliant i’w gymeradwyo.  

 

            Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorwyr Dan Rose a Mike Peers.

PENDERFYNWYD:

(a)     Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

(b)     Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)     Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/04/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: