Manylion y penderfyniad

Housing Revenue Account (HRA) 30 year Financial Business Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present, for recommendation to Council, the Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2023/24, the HRA
Business Plan and the summary 30 year Financial Business Plan.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad oedd yn cyflwyno’r Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) drafft a’r Gyllideb CRT arfaethedig ar gyfer 2023/24.

 

Rhoddwyd manylion llawn am fenthyca, rhenti, rhenti garej, taliadau gwasanaeth, y rhaglen gyfalaf a chyllid cyfalaf a chronfeydd wrth gefn. 

 

O ran cronfeydd wrth gefn, ni ddylid eu defnyddio i ariannu pwysau cylchol ar y Gyllideb gan y byddai hynny’n gwneud y Cynllun Busnes yn anghynaladwy.    Bwriad y Cyngor oedd defnyddio £0.589 miliwn o gronfeydd wrth gefn presennol tuag at bwysau untro a nodwyd yng Nghynllun Busnes 2023/24, a ystyriwyd yn fforddiadwy, ac oedd yn gadael digon o gronfeydd wrth gefn i gydbwyso risgiau yn y dyfodol.

 

Argymhellwyd adolygu’r lefelau yn ystod y flwyddyn a rhyddhau cyfran o unrhyw gronfeydd wrth gefn sydd dros ben i gefnogi’r gwelliant mewn cyfraddau eiddo gwag ar draws y Sir. 

 

Roedd y Cyfrif Refeniw Tai yn gyllideb wedi’i neilltuo. Roedd y gyllideb CRT a Chynllun Busnes yn dangos y gallai’r Cyngor gyflawni’r Safon Ansawdd Tai Cymru parhaus, y gallai fodloni cynlluniau gwella gwasanaeth ac ymrwymiadau, a chyda benthyca darbodus, y gallai barhau â’i raglen adeiladu tai Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai a chyllideb ar gyfer 2023/24 fel y nodwyd yn yr adroddiad ac atodiadau; a

 

(b)       Cytuno i ystyried defnyddio'r cronfeydd wrth gefn sydd ar gael, yn ystod y flwyddyn, er mwyn sicrhau bod modd defnyddio eiddo gwag yn Sir y Fflint.

Awdur yr adroddiad: Vicky Clark

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/01/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/01/2023

Accompanying Documents: